ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် မည်သည့်နှုန်းဖြင့် ထမ်းဆောင်ရမည်ကိုသိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းခွန်အက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁)၊ အမှတ်စဉ် ၆၂(က) ပါလွှဲပြောင်း စာချုပ်စာတမ်း၊ တရားဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အစုစပ် ကုမ္ပဏီတွင် သို့မဟုတ် အခြားအသင်းစုတွင်ပါဝင်သည့် အစုရှယ်ယာများ အလွှဲအပြောင်း စာချုပ် စာတမ်းဖြစ်သောကြောင့် အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးအပေါ် ၀.၁% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။

ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုထံမှ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ရာ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မည်မျှကျသင့်မည်နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ရန်မည်သူက တာဝန်ရှိသည်ကို သိရှိလိုပါသဖြင့် မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုထံမှ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ ခြင်းအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲ ဇယား(၁) အမှတ်စဉ် (၅) (ဂ) အရ ထိုငွေပမာဏ (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးအပေါ် ၁% ထမ်းဆောင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အများဆုံးထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ကျပ် ၁၅၀၀၀၀/- ဖြစ်ပါသည်။ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသူသည် လုပ်ငန်းရရှိသူကုမ္ပဏီဖြစ် ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ကားငှားရမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းအပေါ် စာချုပ်ချုပ် ဆိုခြင်းအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မည်သည့်ပမာဏ ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိလို၍မေးမြန်း ခြင်း။

ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ကားငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းအပေါ် စာချုပ်ချုပ် ဆိုခြင်းအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား ၁ ပါ အမှတ်စဉ် ၅(ဂ) အရ ငှားရမ်းခငွေပမာဏ သို့မဟုတ် တန်ဖိုးအပေါ် ၁% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အများဆုံးထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ကျပ် ၁၅၀၀၀၀/- ဖြစ်ပါသည်။

စက်မှုဇုန်တစ်ခုမှကုမ္ပဏီတစ်ခုကစက်ရုံတည်ဆောက်ရန် မြေနေရာကို နှစ် ၅၀ သက်တမ်း ငှားရမ်းခြင်းအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် မည်သည့်ပမာဏ ထမ်းဆောင် ရမည်ကို သိလို၍မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စက်မှုဇုန်တစ်ခုမှ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် မြေနေရာကို နှစ် ၅၀ သက်တမ်း ငှားရမ်းခြင်းအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲ ဇယား(၁) အမှတ်စဉ် ၃၅ (က)(၃) အရ အငှားစာချုပ်မှာ သုံးနှစ်ထက်ကျော်လွန်သောကာလ အပိုင်းအခြားအတွက်ဖြစ်သည့် သဘောသက်ရောက်လျှင် သတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှရရန်ရှိသော ငှားရမ်းခသင့်ငွေပမာဏအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ၂% ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ရတံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ရရှိလိုပါသဖြင့် မည်သူ့ထံလျှောက်ထားရမည်၊ မည်သည်တို့ကို တင်ပြရမည်တို့ကို သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် လျှောက်ထားသူ၏အမည်၊ အသက်၊ အဖအမည်၊ မှတ်ပုံ တင်အမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချမည့်နေရာ သို့မဟုတ် ဆိုင်၏လိပ်စာ တို့ကိုဖော်ပြ၍ မိမိနေထိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံတွင် လျှောက်ထားရ မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဂျပန်နိုင်ငံသားများပါဝင်သော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ လာရောက်၍ မေးမြန်းသည်မှာ ၎င်းတို့၏ JVကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒီဇယ်များကို Normal Trade ဖြင့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ တင်သွင်း၍ မူဆယ် မြို့မှတဆင့် Re-export စနစ်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ရာတွင် မည်သည့်အခွန်များ ကျသင့်မည်ကို သိရှိလို ၍ မေးမြန်းခြင်း။

ဂျပန်နိုင်ငံသားများပါဝင်သော JVကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒီဇယ်များတင်သွင်းလာရာတွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၌ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂%၊ ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် ၅% နှင့် အထူးကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်ဖြစ်သော ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးကုန်စည်ဖြစ်သော ဒီဇယ်ကို Re-export စနစ်ဖြင့် မူဆယ်မြို့မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းအပေါ်တွင် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂% ကို ထပ်မံပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ ဒီဇယ်ကို ပြည်ပသို့ပြန်လည် တင်ပို့ ခြင်းအပေါ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁(ခ) အရ အထူး ကုန်စည်ခွန်မကျသင့်ပါ။ ဒီဇယ်ကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအပေါ်တွင် ၂၀၁၈ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ (ခ) အရ ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် ၀% ဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ် ငန်းခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းအတွက် ကျသင့်ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်မှ ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်စဉ်က ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီခုနှိမ်နိုင်သည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း များတွင် မည်သို့ဆိုစေကာမူ ပြည်ပပို့ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ပသို့တင်ပို့ ရောင်းချခြင်း အတွက် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သည် ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်စဉ်က ပေးဆောင်ခဲ့သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အောက် လျော့နည်းနေပါက ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံ နိုင်သည်။ ဝင်ငွေခွန်မှာ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃ (က) (၁) အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ  ယင်းကုမ္ပဏီကရရှိသည့် စုစုပေါင်း အသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ကျသင့်ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်များကို စည်းကြပ်မှုအရကျသင့်သည့် ဝင်ငွေခွန်မှ ခုနှိမ်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

 

 

Hire Purchase ဖြင့် ပစ္စည်းများရောင်းချမည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူကြား ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကုမ္ပဏီမှမည်သည့်အခွန်များကျသင့်မည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

Hire Purchase ဖြင့် ပစ္စည်းများရောင်းချမည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူကြား ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ (ဃ)ပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှု(၃၀) မျိုးတွင် မပါဝင်ပါ သဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ ကုမ္ပဏီသည် ၄င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူမည့် Hire Purchase  ဖြင့် ပစ္စည်းရောင်းသည့် ကုမ္ပဏီထံမှ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(ခ) အရ ကုန်သွယ်လုပ် ငန်းခွန် မကျသင့်မီ ရငွေနှင့်အတူ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကို တစ်ပါတည်း ကောက်ခံ၍ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးရုံးသို့ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ် ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃(က) အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ (၆) အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်ပယ်မီ စုစုပေါင်းအသားတင် အမြတ် ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ၄င်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ လုပ်ငန်းတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား သဖြင့် ၄င်းဝန်ထမ်းနှင့်မိသားစုအား ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ခရီးအဖြစ် ပို့ပေးမည် ဖြစ်ရာ ၄င်းကုန်ကျစရိတ်အား ဝန်ထမ်း၏ လစာဝင်ငွေထဲတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုက ၄င်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ လုပ်ငန်းတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား သဖြင့် ၄င်းဝန်ထမ်းနှင့်မိသားစုအား ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ခရီးအဖြစ် ပို့ပေးမည် ဖြစ်ရာ ၄င်းကုန်ကျစရိတ်အား ကုမ္ပဏီမှ စရိတ်ကျခံခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဝန်ထမ်း၏ လစာ ဝင်ငွေထဲတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်မလိုအပ်ပါ။

ပြည်တွင်းရှိဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ  ၄၇/၂၀၁၈ ၏အမှတ်စဉ်(ဃ)နှင့်ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းသည်များကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခု သို့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း အတွက် ငွေပေးချေရာတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ အမှတ်စဉ် (ဃ) ပါ နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင် သည့်လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ၊တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ စုပေါင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း၊ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ မှတ်ပုံတင်၍ ဖွဲ့စည်းထား သည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) အသင်းအဖွဲ့၊ သမဝါယမအသင်းနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြား သားပိုင်လုပ်ငန်းများက ကန်ထရိုက်စာချုပ် သို့မဟုတ် သဘောတူစာချုပ် သို့မဟုတ် အခြားစနစ်တစ်ခုခုဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေး စေခြင်း၊  ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းတို့အတွက် ပေးချေငွေများသည် ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများအတွက် ထုတ်ပေးသည့်ငွေမှအခွန်အတွက် နုတ်ယူရန်မလိုအပ်တော့ပါကြောင်းနှင့် ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားအတွက် ထုတ်ပေးသည့် ငွေမှ ၂.၅% နုတ်ယူပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအမိန့်ကြော်ငြာစာသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဝန်ထမ်းများ၏လစာမှ လစာဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရခြင်းနှင့် မည်သို့ပေးဆောင်ရမည်ကို  သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်  ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ မည်သူမဆိုအလုပ်ရှင်ထံမှ မိမိရရှိသည့်  သို့မဟုတ် ရရန်ရှိသည့် လစာ၊ လုပ်ခ၊ နှစ်စဉ်ကြေး၊ ဆုကြေး၊ ချီးမြှင့် ငွေ၊ လစာနှင့် လုပ်ခအစား သို့မဟုတ် ယင်းတို့အပြင် ထပ်ဆောင်းရရှိသည့် အခကြေးငွေ၊ ကော်မရှင်တို့အတွက် လစာခေါင်းစဉ်ဖြင့် အခွန် ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆(က) အရ လစာခေါင်းစဉ်နှင့် အကျုံး ဝင်သော ငွေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေထုတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသူသည် ထိုငွေထုတ်ပေး ချိန်၌ ထုတ်ပေးသည့်ငွေမှ ကျသင့်သောအခွန်ကို နုတ်ယူရမည်။ ထိုသို့နှုတ်ယူရာတွင် သက်ဆိုင် သူ၏နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အဆိုပါခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေတစ်ရပ်ရပ်ပေါင်းအပေါ် ကျသင့်မည့် အခွန်ကို အညီအမျှအရစ်များဖြင့် နှုတ်ယူပြီးပေးသွင်းရမည် ဟုပြဌာန်းထားပါသည်။ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ အရ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း လစာ နှစ်ချုပ်စာရင်းကို စည်းမျဉ်းများဖြင့် ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း နှစ်စဉ်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ လစာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝင်ငွေရရှိသူများသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (ဂ) အရ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်း နေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ငွေ ကျပ် (၄၈)သိန်းအထက်ရရှိသူ ဖြစ်လျှင် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များခုနှိမ်ပြီးနောက် ကျန်ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေအလွှာလိုက်နှုန်းထား ၀% မှ ၂၅% ထိ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြား သားဖြစ်ပါက ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ အရ သက်သာ ခွင့်များနုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲရရှိသည့် လစာဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (ဂ) ပါ အခွန်နှုန်းထားများအတိုင်း ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages