တံဆိပ်ခေါင်းကို ဝယ်ယူရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများရှိ/ မရှိ မေးမြန်း ခြင်း။

တံဆိပ်ခေါင်းကို ဝယ်ယူရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို ဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိသော်လည်း ပုံစံ (ဃ) တွင်ရေးဖြည့်ရမည့် တံဆိပ်ခေါင်း ဝယ်ယူ သူ၏ အချက်အလက်များအား ရေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။

စာချုပ်တံဆိပ်ခေါင်းဖြင့် တရားဝင်ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များတွင် အခွန်တံဆိပ် ခေါင်း ထပ်မံကပ်ရန် လို/ မလိုမေးမြန်းခြင်း။

တရားဝင်ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်များတွင် ကပ်နှိပ်ထားသော တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုး သည် စာချုပ်အမျိုးအစားအလိုက် ထိုက်သင့်သည့်နှုန်းထားများအတိုင်း ကျသင့်သော တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုး ဖြစ်ရမည့်အပြင် ပြည့်စုံကျနစွာထမ်းဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထိုက်သင့်သော စာချုပ်စာတမ်းများအားလုံးကို စာချုပ်မချုပ်ဆိုမှီ ဖြစ်စေ၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အခါ၌ဖြစ်စေ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ပြည့်စုံကျနစွာ ထမ်းဆောင်ထားခြင်းမရှိသော စာချုပ် စာတမ်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မခွဲ (၁) အရ သိမ်းချုပ်ခြင်းပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ ၃၅ အရ ဒဏ်ကြေး (၁၀) ဆ တပ်ရိုက်ရမည် ဖြစ်သည်။

Service Agreements များအပေါ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ် ခြင်းရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေဇယား (၁) အမှတ် စဉ် ၅ (ဂ) အရ ဖက်စပ် သဘောတူစာချုပ်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲဝေခြင်း၊ ပဋိညာဉ်စာချုပ်၊ ဆောက် လုပ်ရေး သဘောတူစာချုပ် သို့မဟုတ် အလားတူသလောတူစာချုပ် သို့မဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ် နှင့် သက်ဆိုင်လျှင် ထိုငွေပမာဏ သို့မဟုတ် တန်ဖိုးအပေါ် ၁ % ထမ်းဆောင်ရမည်။ သို့ရာတွင် အများဆုံးထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်သည် ၁ သိန်းခွဲ ဖြစ်စေရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Myanmar Fiber Optic Communication Company Limited မှ ၉-၁၂-၂၀၁၅ တွင် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပ၌ချုပ်ဆိုသော စာချုပ် (၁၁) ခုနှင့်ပတ်သက်၍ တံဆိပ် ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် မေးမြန်းခြင်း။

စာချုပ်(၁၁)ခုသည် ၉.၁၂.၂၀၁၅ တွင်မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပ၌ချုပ်ဆိုခဲ့သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ပုဒ်မခွဲ (၁) အရ မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပ တွင်သာချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ငွေလွှဲလက်မှတ် (သို့) ငွေပေးကတိစာချုပ်မဟုတ်သော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချုပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်အား မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း၌ ပထမဦးစွာလက်ခံရရှိပြီးနောက် (၃) လအတွင်း မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာန မှူးထံ ယူဆောင်လာ၍ တံဆိပ်ခေါင်းကပ်နှိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ် ခေါင်းအက်ဥပဒေဇယား (၁) အရ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

B.O.T စနစ်ဖြင့် ကနဦးနှစ် (၅၀) ငှားရမ်းပြီးတစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀) နှစ်ဖြင့် သက် တမ်း (၂) ကြိမ်အထိ တိုးမြင့်မည်ဖြစ်သော မြေငှားရမ်းခြင်းသဘောတူစာချုပ်များ အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျသင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်း။

B.O.T စနစ်ဖြင့် မြေငှားရမ်းခြင်းသဘောတူစာချုပ်များ၌ စာချုပ်သက်တမ်းတိုး ခြင်းကိစ္စတွင် မြေငှားရမ်းသည့်ကာလသည် ကနဦးနှစ် (၅၀) ငှားရမ်းပြီး တစ်ကြိမ် လျှင် (၁၀) နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း (၂) ကြိမ်အထိ တိုးမြင့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကနဦး နှစ် (၅၀) ငှားရမ်းခြင်းအပေါ်တွင်သာ တွက်ချက်ခြင်းမပြုဘဲ ကနဦးနှစ် (၅၀) ငှား ရမ်းပြီး တစ်ကြိမ် (၁၀) နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း (၂) ကြိမ်အထိစာချုပ်သက်တမ်း တိုး မြင့်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် အဆိုပါနှစ်များ အားလုံးအပေါ်တွင် တွက်ချက်ရမည် ဖြစ်သည်။

ပြည်တွင်းရှိဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည့် ဂျပန်ရုံးခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုထံမှ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုက ချေးယူငွေအပေါ် အတိုးငွေပေးအပ်ရာ၌ ပင်ရင်းမှနုတ် ယူပေးသွင်းခွန် WHT ၃.၅ % နုတ်ယူပေးသွင်းရခြင်းရှိ/ မရှိမေးမြန်းခြင်း။

ပြည်တွင်းရှိဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည့် ဂျပန်ရုံးခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုထံမှ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုက ငွေချေးယူရာ ချေးယူငွေအပေါ် အတိုးငွေပေးအပ်ရာ တွင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြစ်သော ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားအား ပေးဆပ်ရသည့် အတိုး ပေးငွေအပေါ် ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းခွန် WHT ၁၅ % နုတ်ယူပေးသွင်းရ မည်ဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၃) တွင် ပင်စင်၊ ပင်စင်မှ ပြောင်းလဲ၍ရရှိသောငွေနှင့် လုပ်သက်ဆုငွေတို့အပေါ် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိ ၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃ ပုဒ်မခွဲငယ် (င) တွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ ရရှိသည့် ပင်စင်နှင့်ကရုဏာကြေး တို့အပေါ် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ် ခွင့်ပြုထားပါသဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် အခြားဝန်ထမ်းများရရှိသည့် ပင်စင် နှင့် လုပ်သက်ဆုငွေ ကရုဏာကြေးတို့အပေါ် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၃)တွင် ပင်စင်၊ ပင်စင်မှပြောင်းလဲ၍ရရှိသောငွေနှင့် လုပ်သက်ဆုငွေတို့ အပေါ် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိကြောင်း အစားထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန် ထမ်းမဟုတ်သည့် အခြားဝန်ထမ်းများရရှိသည့်ပင်စင်၊ ပင်စင်မှပြောင်းလဲ၍ရရှိ သောငွေနှင့် လုပ်သက်ဆုငွေတို့အပေါ် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိပါသည်။

တရုတ်နိုင်ငံ၌ ရုံးချုပ် (Head Office) တည်ရှိပြီး ပြည်တွင်း၌ တရုတ်ရုံးခွဲကုမ္ပဏီ လာရောက်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ကြသည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပြည်တွင်းတရုတ်နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ၏ လိုအပ်သောငွေကြေးကို Head Office တရုတ်နိုင်ငံမှချေးယူရာတွင် ၎င်းတို့အချင်းချင်း အတိုးနှုန်းအနည်းငယ်သာရယူ၍ ချေးငှားယူကြရာ ပြည်တွင်း၌ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သည့် ရုံးခွဲတရုတ်ကုမ္ပဏီမှာ ရုံးချူပ်ကုမ္ပဏီပင် ဖြစ်ပါသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အတိုးနှုန်းပေးငွေအပေါ် ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းခွန် WHT ၁၅% နုတ်ယူရခြင်း ရှိ/ မရှိ သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။

တရုတ်နိုင်ငံ၌ ရုံးချုပ်တည်ရှိပြီး ပြည်တွင်း၌ တရုတ်ရုံးခွဲကုမ္ပဏီ လာရောက် ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ကြသည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပြည်တွင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၏ လိုအပ်သောငွေကြေးကို Head Office တရုတ်နိုင်ငံမှချေးယူရာတွင် ရုံးခွဲနှင့် ရုံးချုပ်သည် တစ်ရုံးတည်းဖြစ်ပါကအတိုးပေးရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို့အချင်းချင်း အတိုးဖြင့်ငွေချေးယူမည်ဆိုပါက အဆိုပါအတိုးပေးငွေအပေါ် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၄၁/ ၂၀၁၀ အရ ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းခွန် ဖြတ်ယူရမည် ဖြစ်ပြီး ပြည် တွင်းရုံးခွဲ၏ ပြည်တွင်းဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်နည်းဥပဒေ ၁၀ ပါအတိုင်း စည်းကြပ်မှု ခံယူရန်လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သည် (Agency Francaise de' Development, AFD) မှ Grant အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အမရပူရမြို့နယ် ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အတိုင် ပင်ခံကုမ္ပဏီဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိ/ မရှိ မေးမြန်း လာခြင်း။

Grant အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အတိုင်ပင်ခံ ကုမ္ပဏီဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိပါ၊ WHT ကို ၄၁/ ၂၀၁၀ ပါအတိုင်း ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Grant အထောက် အပံ့ရငွေဖြင့်ရယူသည့် ဝန်ဆောင်မှုသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန် အကောက်ဥပဒေအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အတိုင်ပင်ခံ ကုမ္ပဏီသည် ပြည်တွင်း၌ဖွဲ့စည်းသောကုမ္ပဏီ မဟုတ်ပါက Non Resident Foreigner ဖြစ်သည်။

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ AFD ၏ကူညီထောက်ပံ့ငွေဖြင့် အမရပူရ ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့အစည်းနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် အဖွဲ့အစည်းသို့ပေးဆောင်ရမည့် ဝန်ဆောင်ခအတွက် နိုင်ငံသားအလိုက် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ခွဲခြားသတ်မှတ် ထားခြင်း ရှိ/ မရှိမေးမြန်းခြင်း။

အဖွဲ့အစည်းသို့ပေးဆောင်ရမည့် ဝန်ဆောင်ခအတွက် နိုင်ငံသားအလိုက် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ် ခြင်းမရှိပါ။

Pages