ပြည်တွင်း၌လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများ၏ လစာ ဝင်ငွေပေးချေရာတွင် ပြည်ပကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေပေးငွေများဖြစ်သည့် ဆေးကုသ စရိတ်၊ ဆေးစစ်စရိတ်၊ စားစရိတ်၊ ကားစရိတ်၊ တယ်လီဖုန်းစရိတ်၊ ပြည်ပရှိ နေအိမ်ထိန်းသိမ်းစရိတ်၊ သားသမီးကျောင်းစရိတ်၊ နေရပ်ခေတ္တပြန်ခရီးစရိတ်၊ ဘာသာစကားသင်တန်းကြေး၊ အသင်းဝင်ကြေးတို့အား ကုမ္ပဏီမှပေးချေမည်ဖြစ် ပြီး ကျန်အသားတင်လစာဝင်ငွေကိုသာ ပြည်တွင်းရှိ အဆိုပါနိုင်ငံခြားသားမှ လစာ ဝင်ငွေအဖြစ်ရရှိခြင်းများတွင် ပြည်ပကုမ္ပဏီမှ ပေးချေသည့် ပေးငွေများကို ပြည် တွင်း၌ လစာဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်တွက်ချက်ရာ၌ ထည့်ပေါင်းတွက်ချက်ရခြင်း ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ပြည်တွင်း၌လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများ၏ လစာ ဝင်ငွေပေးချေရာတွင် ပြည်ပကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေပေးငွေများဖြစ်သည့် ဆေးကုသ စရိတ်၊ ဆေးစစ်စရိတ်၊ စားစရိတ်၊ ကားစရိတ်၊ တယ်လီဖုန်းစရိတ်၊ ပြည်ပရှိ နေအိမ်ထိန်းသိမ်းစရိတ်၊ သားသမီးကျောင်းစရိတ်၊ နေရပ်ခေတ္တပြန်ခရီးစရိတ်၊ ဘာသာစကားသင်တန်းကြေး၊ အသင်းဝင်ကြေးတို့အား ကုမ္ပဏီမှပေးချေမည်ဖြစ် ပြီး ကျန်အသားတင်လစာဝင်ငွေကိုသာ ပြည်တွင်းရှိ အဆိုပါနိုင်ငံခြားသားမှ လစာ ဝင်ငွေအဖြစ်ရရှိခြင်းများတွင် ပြည်ပကုမ္ပဏီမှပေးချေသည့် ပေးငွေများကို ပြည် တွင်း၌ လစာဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်တွက်ချက်ရာ၌ ထည့်ပေါင်းတွက်ချက်ရခြင်း မရှိပါ။

Deloitte Consulting (Myanmar) Limited မှ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်း နေ ထိုင်ရန်အတွက် Deloitte Consulting (Myanmar) Limited နှင့် အိမ်ပိုင်ရှင် သော်လည်းကောင်း (သို့) နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းနှင့် အိမ်ပိုင်ရှင်သော်လည်းကောင်း အိမ်ငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုထား၍ ကုမ္ပဏီက အိမ်ခန်းငှားရမ်းပေးလျှင် ငှား ရမ်းခကို ဝန်ထမ်း၏ခံစားခွင့်ဟု သတ်မှတ်ပြီး အခွန်ကျသင့်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ငှားရမ်းခ အား လစာဝင်ငွေခွန်တွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် လိုအပ်ခြင်းရှိ/ မရှိ မေးမြန်း လာခြင်း။

ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် "လစာ နှင့် လုပ်ခအစား သို့မဟုတ် ယင်းတို့အပြင် ထပ်ဆောင်းရရှိ သည့် အခကြေးငွေ၊ ကော်မရှင်" ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသော်လည်း ကုမ္ပဏီက နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းအတွက် အိမ်ငှားရမ်းပေးခြင်းကို အခကြေးငွေဟုလက်ရှိ သတ်မှတ်ထား ခြင်းမရှိသဖြင့် လစာဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် မလိုအပ် ပါ။ ငှားရမ်းခအဖြစ် ထပ်ဆောင်းရရှိလျှင်မူ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။

ရုံးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန် တယ်လီဖုန်း၊ Sim Card၊ Laptop များကိုကုမ္ပဏီမှ ဝယ်ယူ၍ ဝန်ထမ်းအား အပိုင်ပေးသည့်အပေါ် ဝန်ထမ်းလစာဝင်ငွေတွက်ချက်ရာ၌ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရခြင်း ရှိ/ မရှိမေးမြန်းခြင်း။

ရုံးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန် တယ်လီဖုန်း၊ Sim Card၊ Laptop များကိုကုမ္ပဏီမှ ဝယ်ယူ၍ ဝန်ထမ်းအားအပိုင်ပေးသည့်အပေါ် ဝန်ထမ်းလစာဝင်ငွေတွက်ချက်ရာ၌ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရခြင်းမရှိပါ။

အလုပ်ရှင်က လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်သဖြင့် ခန့်အပ်ထားသောဝန်ထမ်းများအား နစ်နာကြေးပေးအပ်ငွေနှင့် လုပ်ငန်း၌ဝန်ထမ်းအား ဆက်လက်ထားလိုခြင်း မရှိ သဖြင့် အလုပ်မှထုတ်ပယ်နစ်နာကြေးပေးအပ်ငွေတို့အပေါ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အခကြေး ငွေပေးချေရေးဥပဒေတွင် အဆိုပါနစ်နာကြေးကို အခကြေးငွေအဖြစ် သတ်မှတ် ထားခြင်းမရှိပါ၍ လစာဝင်ငွေ၌ ထည့်ပေါင်းတွက်ချက်ရခြင်း ရှိ/ မရှိ မေးမြန်း ခြင်း။

အလုပ်ရှင်က လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်သဖြင့် ခန့်အပ်ထားသောဝန်ထမ်းများအား နစ်နာကြေးပေးအပ်ငွေနှင့် လုပ်ငန်း၌ ဝန်ထမ်းအား ဆက်လက်ထားလိုခြင်းမရှိ သဖြင့် အလုပ်မှထုတ်ပယ်နစ်နာကြေး ပေးအပ်ငွေတို့အပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၉ အရ လစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပါ၍ လစာဝင်ငွေ၌ ထည့် ပေါင်းတွက်ချက်ရခြင်း မရှိပါ။

UNICEF ရုံးတွင် ကုမ္ပဏီမှ သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ခြင်းရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ဗီယမ်နာကွန်ဗင်းရှင်း Article 8 အရ UN နှင့်လက်အောက်ခံအဖွဲ့များက ပစ္စည်း ဝယ်ယူမှုအတွက် အခွန်ပေးခဲ့ရလျှင် ပြန်အမ်းရမည်ဟုပါရှိပါသဖြင့် ကုန် သွယ်လုပ် ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကုလသမဂ္ဂ အခွင့်အရေး နှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ဥပဒေအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။

ဘာသာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ရောင်းချသူတစ်ဦးက ၎င်းမှာ ရဟန်းသံဃာနှင့် သီလရှင်များ အသုံးပြုသည့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချပါကြောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ (က) ရှိ ကုန်စည် တစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ကုန်စည်များဖြစ် သည့် အမှတ်စဉ် (၅၅)ပါ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဝတ်အထည် (သင်္ဃန်းစသည့်တို့) ဟု ဖော်ပြထားရာတွင် ပရိက္ခရာ၊ ဆွမ်းခွက်၊ ဟင်းခွက်၊ သပိတ်၊ ထီး၊ ယပ်တောင်၊ ဖိနပ် အစရှိသည့် ကုန်စည်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းရှိ/ မရှိ သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်း။

ဘာသာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများရောင်းချရာတွင် ၂၀၁၆ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန် အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (က) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ကုန်စည် များဖြစ်သည့် အမှတ်စဉ် (၅၅) ရှိ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဝတ်အထည် (သင်္ကန်း စသည်တို့) သာပါဝင်ပြီး အခြားသော ပရိက္ခရာ၊ ဆွမ်းခွက်၊ ဟင်းခွက်၊ သပိတ်၊ ထီး၊ ယပ်တောင်၊ ဖိနပ် တို့သည် အဆိုပါ အမှတ်စဉ် (၅၅) တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

ပြည်ပအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီပိုင်သင်္ဘောများသို့ တက်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် သင်္ဘောသားများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီမှ လိုအပ်သောစာရွက်စာ တမ်းများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ သင်္ဘောသားများ၏ လစာလွှဲပို့ငွေများအား သက်ဆိုင်ရာမိသားစုများသို့ ပြန်လည် လွှဲပို့ပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက် ပြည်ပသင်္ဘော ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ဆောင်ခအဖြစ်ငွေလွှဲပို့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီမှ ဝင်ငွေ အဖြစ်လက်ခံရရှိသည့် ဝန်ဆောင်ခရငွေသည် အခွန်မကျသင့် သည့်ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားများတွင် ပါဝင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ နှင့် ပြည်ပသင်္ဘောလိုင်းအတွက် လိုအပ် သည့်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသောသင်္ဘောသားများအား ပြည်တွင်း၌ ရှာဖွေပေး သောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ပေးသဖြင့် ပြည်ပသင်္ဘောလိုင်း ပင်မ ကုမ္ပဏီမှ ကုန်ကျသည့်စရိတ်နှင့် ဝန်ဆောင်ခများ လက်ခံရရှိခြင်းသည် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားဖြစ်သည့် အမှတ်စဉ် (၈) ရှိ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ခြင်းရှိ/ မရှိ သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။

ပြည်ပအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီပိုင်သင်္ဘောများသို့ တက်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် သင်္ဘောသားများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီမှ လိုအပ်သောစာရွက် စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ သင်္ဘောသားများ၏ လစာလွှဲပို့ငွေများအား သက်ဆိုင်ရာမိသားစုများသို့ ပြန်လည် လွှဲပို့ပေးခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ပြည် ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (ဃ) အမှတ်စဉ် (၈) ရှိ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်မပါဝင်သော အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသက် သက်ဖြစ်၍ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပသင်္ဘောလိုင်းအတွက် သင်္ဘောသားများအား ပြည်တွင်း၌ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် အဆိုပါဥပဒေပုဒ်မ အမှတ်စဉ် (၈) ရှိ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။

ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများမှ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားလွှာအ မှတ်၊ ၁၄/ ၂၀၁၄ အရ ကုမ္ပဏီပိုင်မြေကွက်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ Board of Directors အဖွဲ့ဝင်များအမည်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သောမြေကွက်ပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီမှကိုယ်တိုင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သော လူနေအိမ်တိုက်ခန်းများ ရောင်းချမှုအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်နေထိုင်ရန် ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကာလတစ်ခုနေထိုင်ပြီးမှ ပြန်လည် ရောင်းချခြင်းသည်သာ အခြေပစ္စည်းမှမြတ်စွန်းငွေဖြစ်၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ခြင်းမရှိသော်လည်း ကုမ္ပဏီကအဆောက်အဦဆောက်လုပ် ရောင်းချခြင်း သည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၃% ကျသင့်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။

Telenor ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီထံမှ sim card များအားလက္ကား ဝယ်ယူရောင်းချ သည့်ကုမ္ပဏီသည် ရောင်းချလိုသော sim card တန်ဖိုးကိုရောင်းချပေးရန် ဆက် သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင် Telenor နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဝယ်ယူပြီး sim card တန်ဖိုး အတွက် ငွေပေးချေသည့်အခါ တန်ဖိုး၏ ၁၀% အားလက္ကား ဝယ်ယူသူကုမ္ပဏီသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရာ၊ ၎င်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရရှိသောကော်မရှင်ခရငွေအပေါ် ကုန် သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင်ရခြင်း ရှိ/ မရှိ သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။

Telenor ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီထံမှ sim card များအား လက္ကားဝယ်ယူ ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီသည် sim card တန်ဖိုးအတွက် ငွေပေးချေသည့်အခါတန်ဖိုး၏ ၁၀% အား လက္ကားဝယ်ယူသူကုမ္ပဏီသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရာ ၎င်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရရှိသော ကော်မရှင်ခရငွေ အပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီးသောစာချုပ်ဖြင့် ရောင်းခွန် (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်) ၅% ပေးဆောင်ရန် လို/ မလို မေးမြန်းခြင်း။

တံဆိပ်ခေါင်းခွန်သည် စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် သာသက်ဆိုင်ပြီး ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်သည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၄ အရ ပြည်တွင်း၌ ကုန်စည် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊ ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းတို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဆိုင်သင့်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

Pages