၁၁။    ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ Chiyoda Philippine Corporation မှဝန်ထမ်းများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ကာ Chiyoda & Poblic Works Co.,Ltd မှ အကောင်အထည်ဖော်နေသော Porject များ အတွက် ၂ နှစ်ခန့်လာရောက်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက လာရောက်လုပ်ကိုင်သော အဆိုပါ ဝန်ထမ်းများမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၎င်းတို့အတွက် ဝင်ငွေခွန် (Personal Income Tax) ထပ်မံပေးဆောင်ရန် လိုအပ်/ မလိုအပ် ကြောင်းသိရှိလိုခြင်း။

Chiyoda Philippine Corporation ဝန်ထမ်းများသည် လစာဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရက်ပေါင်း (၁၈၃) ရက်ထက် လျော့နည်းနေထိုင်သော ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က တို့၏ သက်သာခွင့်များ နုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ (ဂ) ပါ ၀% မှ ၂၅% အထိ ဝင်ငွေအလွှာ လိုက်နှုန်းထားဖြင့် ပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရက်ပေါင်း (၁၈၃) ရက်ထက်မနည်း နေထိုင်သော ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉(ဂ) အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ ၏ သက်သာခွင့်များ ခုနှိမ်ပြီးနောက် ကျန်ဝင်ငွေ အပေါ် ၀% မှ ၂၅% အထိ ဝင်ငွေအလွှာလိုက် နှုန်းထားဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။    အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၁/ ၂၀၁၇ ပါ အပိုဒ် ၆ (ဂ) အရ ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းရမည့် ဝင်ငွေခွန်နုတ်ယူပေးသွင်းခြင်းကို ငွေလက်ခံသူက သဘောတူလက်ခံရန် ငြင်းဆိုခြင်းကြောင့် ငွေပေးချေသူက ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းသည့် ဝင်ငွေခွန်နုတ်ယူပေးသွင်းရမည့် တာဝန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် မရှိစေရဟုပါရှိပါသည်။ အကယ်၍ ငြင်းဆိုနေလျှင် ပြစ်ဒဏ်မည်သို့ ရှိသည်ကို ပြန်ကြားပေးနိုင်ပါရန်မေးမြန်းခြင်း။

ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ မည်သူမဆို လုံလောက်သောအကြောင်း မရှိဘဲ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) အရ အခွန်ကို နုတ်ယူပေးသွင်းခြင်း မပြုလျှင် ထိုအခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပျက်ကွက်သူအဖြစ် မှတ်ယူအရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၉။    အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၁/ ၂၀၁၇ အပိုဒ် ၅ အပိုဒ်ခွဲ (က) အပိုဒ်ခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကျပ် ၁၅ သိန်းနှင့် ၅ သိန်း ဆိုသည်မှာ တစ်နှစ်အတွင်း ပုဂ္ဂိုလ်/ ကုမ္ပဏီ တစ်ဦးစီအား စုစုပေါင်းပေးချေမှုအရ သော်လည်းကောင်း၊ ဘောက်ချာတစ်စောင်ချင်း ပေးချေမှုသော်လည်းကောင်း တိကျစွာပြန်ကြားပေးနိုင်ပါရန်မေးမြန်းခြင်း။

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၁/ ၂၀၁၇ အပိုဒ် ၅ အပိုဒ်ခွဲ (က) အပိုဒ်ခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ၁၅ သိန်းနှင့် ၅ သိန်း ဆိုသည်မှာ ပေးချေမှုတစ်ခုချင်းစီ အတွက်သာ ဖြစ်ပါ သည်။

၈။    လယ်သမားများထံမှကောက်ပဲသီးနှံများဝယ်ယူရာတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအတိုင်း ဝင်ငွေခွန် နုတ်ယူပေးသွင်းရန် လိုအပ်ခြင်း ရှိ/ မရှိမေးမြန်းခြင်း။

လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံများကို ရောင်းဝယ်မှုပြုသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ သို့ ပေးချေငွေများအတွက် ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းသည့် ဝင်ငွေခွန်ကို နုတ်ယူပေးသွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

၇။    သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားမှ ချေးငွေရယူရာ ၌ ချေးငွေသဘောတူစာချုပ် (Loan Agreement) ချုပ်ဆိုရာတွင် ငွေချေးသူမှာ ပြည်ပနိုင်ငံမှ ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါငွေချေးစာချုပ်အပေါ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်နှိပ်ရန် လိုအပ်ခြင်းရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ပြည်ပချေးငွေများ ရယူရာတွင် ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်စာတမ်းများအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး ကော်လိတ္တော်အရာရှိထံ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။    ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် သစ်လုံးကုန်ကြမ်းဝယ်ယူစဉ်က မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ပေးဆောင်ခဲ့ ရသော အခွန်များအား ပြည်ပသို့တင်ပို့သောကုန်ချောများအပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ ရသည့်အခွန် များမှ ခုနှိမ်ရန်အတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ တရားဝင်ဖော်ပြထားသည့် IRD Memo နှင့် ခုနှိမ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ သိရှိလိုခြင်း။

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ တရားဝင်ဖော်ပြထားသည့် IRD Memo ဖြင့်ခုနှိမ်ခွင့်ပြုလုပ်လိုလျှင် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကသခ-၃၁ ရရှိမှသာခုနှိမ်ခွင့် ပြုနိုင်ပါ သည်။

၅။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် စက်ရုံ၊ ဆေးရုံသုံး Oxygen, Nitrogen, Argon Gas များအား ကုန်ကြမ်း အနေဖြင့် သဘာဝလေထုမှရယူကာ ယင်းစက်ရုံတွင်သန့်စင်ပြီး ထုတ်လုပ်ရောင်းချမည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် Carbon Dioxide Gas ကိုလည်းပြည်ပမှမှာယူတင်သွင်း/ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါကုန်စည်များသည် အထူးကုန်စည်တွင်ပါဝင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ သိရှိလို ခြင်း။

Oxygen, Nitrogen, Argon Gas များနှင့် Carbon Dioxide Gas များသည် ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်း/ ရောင်းချခြင်းတို့အတွက် အဆိုပါ ကုန်စည်များသည် အထူးကုန်စည်တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၄။      မြန်မာ့ရေနံနှင့် ဓာတုလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချလျှင် ရောင်းချရငွေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/ ၂၀၁၇ အရ အစိုးရဌာနအဖွဲ့ အစည်းများ၏ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ စာမျက်နှာ ၁၃၊ စာပိုဒ် ၃၄ တွင်ရောင်းချခြင်းအတွက် ငွေပေးသွင်းမှုကို သတ်မှတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ယင်းဖော်ပြချက်အရ ရောင်ရငွေတန်ဖိုး၏ ၃၀ % ကို ၁ လ အတွင်း၊ ကျန်ငွေ ၇၀ % ကို ၆ လအတွင်း (သို့) ၉ လအတွင်း အပြီးပေးသွင်းရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ပေးသွင်းရမည့် ငွေစာရင်းမှာ နေပြည်တော်ရှိ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သိရှိလိုသည်မှာ Capital Gain အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေကို မြန်မာ့ရေနံနှင့်ဓာတုလုပ်ငန်းနှင့် ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန (၂) ခုတွင် မည်သူကထမ်းဆောင်ရမည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင် ပေးသွင်း ရမည်ကို မေးမြန်းခြင်း။

မြန်မာ့ရေနံနှင့်ဓာတုလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းသည် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်၍ အခြေပစ္စည်းမှမြတ်စွန်းငွေ ပေးသွင်းရန်မလိုပါ။ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းရောင်းရငွေအားလုံးသည် နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

၃။  ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီများတွင် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ရက်ပေါင်း ၁၈၃ ရက်ထက် ကျော်လွန် နေထိုင်ပြီး လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများ၏ လစာဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန်တွက်ချက်ရာတွင် ပြည်ပတွင်ထားရှိသော အသက်အာမခံ အတွက် ပေးရသောပရီမီယံငွေကို ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆(ဂ)(၂)(ဂဂ) အရ သက်သာခွင့် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်း။

ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသား၏ ပြည်ပတွင်ထားရှိသော ပရီမီယံငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၃ (ဎ) ၏စုစုပေါင်းဝင်ငွေ အဓိပ္ပာယ်အရ ပြည်တွင်းပြည်ပဝင်ငွေ နှစ်ရပ်လုံး အပေါ် အခွန်တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်ပါက အဆိုပါပရီမီယံငွေအား ခုနှိမ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါက ခုနှိမ်ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။

၂။           NYK Silverbird Auto Logistics Ltd. က ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်းအတွက် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီထံမှဝန်ဆောင်မှုရယူရာတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၁/၂၀၁၇ ဖြင့် Withholding Tax ပေးသွင်းရန်လိုအပ်ခြင်း ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဝင်ငွေခွန်နည်းဥပဒေ ၁၁ အရ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းသို့ဆိုက်ရောက်ပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာ လျှင် ထိုသို့ဝင်ထွက်သွားလာသော တစ်ခေါက်ခြင်းဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရ မည်ဖြစ်သဖြင့် Withholding Tax နုတ်ယူရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ပါ။

Pages