ဘဏ်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား ကုမ္ပဏီများထံ အတိုးပေးငွေ လွှဲပြောင်း ရာတွင် Withholding Tax ၁၅% နှုတ်ယူပေးသွင်းရန်လိုအပ်ခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/ ၂၀၁၈ အရ  မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်း၌ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား၏ ရုံးခွဲအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း၊ အဆိုပါ ရုံးခွဲမှ ပြည်တွင်းဝင်ငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်တွင်း၌ စည်းကြပ်မှုခံယူနေခြင်းဟူသည့် အချက် (၂) ချက်နှင့်ညီညွတ်ပါက အတိုးပေးငွေအပေါ် Withholding Tax နှုတ်ယူပေးသွင်းခြင်း မပြုရသော်လည်း အဆိုပါအချက်များနှင့် မကိုက်ညီသည့် ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားနှင့်ပတ် သက်၍ အတိုးပေးငွေအပေါ်တွင် ၁၅ % နုတ်ယူပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

တစ်လလျှင် ၇၀၀၀၀၀/- ကျပ်နှုန်းဖြင့် (၁-၈-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၁-၂၀၁၉) ထိ (၆)လ ငှားရမ်း ထားသည့် ငှားရမ်းခရငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန် မည်မျှဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။  

ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းသည် ဝင်ငွေနှစ်တစ်နှစ်၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေအပေါ် တွက်ချက် စည်းကြပ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ၆ လသာ ငှားရမ်းမည်ဆိုပါက ကျန် ၆ လ ငှားရမ်းခြင်းမပြုကြောင်း အထောက်အထားများ တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။) တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက တစ်နှစ်ငှားရမ်းခရငွေမှ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၆ အရ ၂၀% သက်သာခွင့်၊ အတူနေမိဘ၊ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်သားသမီးသက်သာခွင့်များ နုတ်ပယ်၍ ကျန်ငွေအပေါ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ-၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ၁၀% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် တွက်ချက်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မိမိတို့ကုမ္ပဏီသည် ပြည်ပရှိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံမှ ချေးငွေရယူမည့်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ သော်လည်း ငွေချေးယူခြင်းမပြုသဖြင့် စာချုပ်ပါအတိုင်း လျော်ကြေးပေးငွေအပေါ် အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ အရ Withholding Tax ဖြတ်ရန် လို/မလို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ အရ ပေးချေငွေအမျိုးအစားများတွင် လျော်ကြေးပေးငွေ ပါဝင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် Withholding Tax ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

ယခင်က အမြတ်ခွန်ပေးဆောင်ထားသည့် လုပ်ငန်းမှဝင်ငွေများ (အမြတ်ငွေများ) အား ဝင်ငွေ ရလမ်းအဖြစ် အသုံးပြုခွင့် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါသည်။

ဝင်ငွေခွန်/အမြတ်ခွန်များကို ပြေကြေစွာထမ်းဆောင်ထားပြီး ဝင်ငွေရလမ်းအဖြစ် တစ်ကြိမ် တစ်ခါမျှ တင်ပြအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းမှဝင်ငွေများအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်းအဖြစ် အသုံး ပြုခွင့်ရှိပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာနှစ်အလိုက် အမခ-၁၂/ ဝင-၈ ပုံစံမူရင်းအထောက်အထား များတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ တွင် ငှားယူခြင်းဟူသည့်စကားရပ် ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ သဖြင့် ငှားယူသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ် Withholding Tax ဖြတ်တောက်ရန်လိုအပ်ခြင်း ရှိ/ မရှိ သိရှိလိုပါသည်။

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ တွင် ငှားယူခြင်းဆိုသည့်စကားရပ်ကို ထည့်သွင်းထား မှုမရှိခြင်းမှာ ငှားရမ်းခြင်းကိစ္စရပ်များသည် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်တွင် ပါဝင်သော ကြောင့်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအမိန့်ကြော်ငြာစာပါ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက Withholding Tax  နှုတ်ယူပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ အပိုဒ် (၄) အရ DTA ချုပ်ဆိုထားသောနိုင်ငံတစ်ခု၏ ပြည်တွင်းနေ (Resident) ဖြစ်ကြောင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံ အခွန်ဌာန၏ သက်သေခံလက်မှတ်တင်ပြလာလျှင် ထိုသူသို့ထုတ်ပေးရန်ရှိသောငွေအနက်မှ ဝင်ငွေခွန်အတွက် နုတ်ယူပေးသွင်းရမည့်ငွေကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော သဘောတူစာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း နုတ်ယူပေးသွင်းရမည်ဟု ဆိုထားပါ သည်။ ထိုသို့ DTA စာချုပ်ပါအတိုင်း ခံစားခွင့်ရရှိရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိလို ပါသည်။

DTA စာချုပ်ဝင် နိုင်ငံတစ်ခုခုမှ အခွန်ထမ်းဖြစ်ပါက အောက်ပါအချက်များကို တင်ပြရ မည်ဖြစ်ပါသည် -

(က)   လျှောက်ထားလိုသူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) ကုမ္ပဏီက ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက် သော ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်နှင့် လျှောက်ထားလိုသူက မည်သည့် DTA Article အရ DTA အခွင့်အရေးခံစားလိုပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ၊

(ခ)     ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ၏ တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊

(ဂ)     ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်၊

(ဃ)   လျှောက်ထားလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ် (သို့) ကုမ္ပဏီသည်မည်သည့်နိုင်ငံ၏ အခွန်ထမ်းဖြစ် ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအခွန်ဌာန၏ထောက်ခံချက်

(င)     ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ။

အခွန်ထမ်းသည် အထက်ပါအထောက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများ၏ စိစစ်တင်ပြချက် နှင့်အတူ အခွန်မူဝါဒနှင့်သုတေသနဌာနခွဲသို့ ဆက်လက်တင်ပြ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်  ၄၇/၂၀၁၈ ၏အပိုဒ် ၅ ပါနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းပေးချေငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်းအထိ အခွန်နုတ်ယူပေးသွင်းခြင်း မပြုရဟူသည့် ပြဌာန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုနှစ်တစ်နှစ်ဆိုသည့် ကာလအပိုင်းအခြားကိုသိရှိလိုပါသည်။

နှစ်တစ်နှစ်ဆိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာနှစ်ကိုဆိုလိုပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)တွင် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့် အညီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ဧပြီလ ၁ ရက် နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကာလအတိုင်းဖြစ်သည်ဟု ကာလအပိုင်းအခြားကို ဖော်ပြထား ပါသည်။

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ ၏အပိုဒ် ၅ ပါနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းပေးချေငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်းအထိ အခွန်နုတ်ယူပေးသွင်းခြင်းမပြုရဟူသည့် ပြဌာန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းစွာ သိရှိလိုပါသည်။

ပထမအကြိမ်ငွေပေးချေချိန်တွင် ကျပ် ၁၀ သိန်းမပြည့်သေးဘဲ ဒုတိယ အကြိမ်တွင် ၂ ရပ်ပေါင်း ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်ကျော်လွန်ပါက စုစုပေါင်းပေးချေငွေကျပ်  ၁၀ သိန်းထက် ကျော်လွန်သည့် ပေးချေငွေမှစတင်၍  နုတ်ယူပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ သိရှိလိုသည်မှာ ဆီအုန်းမျိုးစေ့များ တင်သွင်းရောင်းချခြင်းအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄(က) ပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ကုန်စည် (၈၆) မျိုးအနက် အမှတ်စဉ် (၈) တွင် ဆီအုန်းပါဝင်ပါသဖြင့် ဆီအုန်း မျိုးစေ့များ တင်သွင်းရောင်းချခြင်းအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။ စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သဘာဝနည်းနှင့်ဖြစ်စေ၊ ဖန်တီးပြုပြင်သည့်နည်းဖြင့် ပြုလုပ် သော်လည်း ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိမှသာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုန်စည်များအား အခြားပစ္စည်းများနှင့် သဘာဝနည်းနှင့်ဖြစ်စေ၊ ဖန်တီး ပြုပြင်ပေါင်းစပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောကုန်စည်သည် ပုံသဏ္ဍာအနှစ်သာရ ပြောင်းလဲပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ခရီးသည်များထွက်ခွာဆောင်ရှိ သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်း၊ လေဆိပ်ခန်းမအတွင်း ရှိ အခြားနေရာများတွင် ဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်၍ ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းရှင်မှ မည်သည့် အခွန်များ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခြင်း/ မရှိခြင်းများ သိရှိလိုပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ (က) အမှတ် စဉ် (၇၅) ပါ ပြည်ပသို့ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်များကို သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့် နေရာတွင် နိုင်ငံခြား ငွေဖြင့် ရောင်းချသည့်ပစ္စည်းများအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုထားပါသည်။ လေဆိပ်ခန်းမ၏ အခြားနေရာတွင် ဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်၍ ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်မှာ တစ်ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉(ဂ) အရ  ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ (၆) အရ သက်သာခွင့်များခုနှိမ်ပြီးနောက် ကျန်ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေအလွှာလိုက်နှုန်းထားများ အရ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages