၁။      ပြည်တွင်း၌ Branch, PE မရှိသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီထံမှ Consultancy Service ရယူ ထားသောပြည်တွင်းမြန်မာကုမ္ပဏီက ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား မည်သည့်ကုမ္ပဏီ အမည်ဖြင့် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးသွင်းခြင်းပုံစံ ပတခ (ကသခ) ၃၁ ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိလိုခြင်း။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း ၄၇ အရ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ပြည်ပနေသူ၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းရှိ လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်နည်းနည်းဖြင့် တာဝန်လွှဲထားသူ၊ ပြည်ပနေသူနှင့် စီးပွားရေးဆက်သွယ်သူ၊ ပြည်ပနေသူ ကို အကြောင်းပြု၍ ဝင်ငွေရရှိသူတစ်ဦးဦးသို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ် ကြောင်း အကြောင်းကြားပြီးနောက်ထိုသူက ပြည်ပနေသူအတွက် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကျသင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူထံမှ ပတခ (ကသခ)- ၃၁ ထုတ်ပေးခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် သစ်လုံးကုန်ကြမ်းဝယ်ယူစဉ်က မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ပေးဆောင်ခဲ့ ရသော အခွန်များအား ပြည်ပသို့တင်ပို့သောကုန်ချောများအပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ ရသည့်အခွန် များမှ ခုနှိမ်ရန်အတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ တရားဝင်ဖော်ပြထားသည့် IRD Memo နှင့် ခုနှိမ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ သိရှိလိုခြင်း။

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ တရားဝင်ဖော်ပြထားသည့် IRD Memo ဖြင့်ခုနှိမ်ခွင့်ပြုလုပ်လိုလျှင် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကသခ-၃၁ ရရှိမှသာခုနှိမ်ခွင့် ပြုနိုင်ပါ သည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် စက်ရုံ၊ ဆေးရုံသုံး Oxygen, Nitrogen, Argon Gas များအား ကုန်ကြမ်း အနေဖြင့် သဘာဝလေထုမှရယူကာ ယင်းစက်ရုံတွင်သန့်စင်ပြီး ထုတ်လုပ်ရောင်းချမည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် Carbon Dioxide Gas ကိုလည်းပြည်ပမှမှာယူတင်သွင်း/ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါကုန်စည်များသည် အထူးကုန်စည်တွင်ပါဝင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ သိရှိလို ခြင်း။

Oxygen, Nitrogen, Argon Gas များနှင့် Carbon Dioxide Gas များသည် ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်း/ ရောင်းချခြင်းတို့အတွက် အဆိုပါ ကုန်စည်များသည် အထူးကုန်စည်တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

မြန်မာ့ရေနံနှင့် ဓာတုလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချလျှင် ရောင်းချရငွေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/ ၂၀၁၇ အရ အစိုးရဌာနအဖွဲ့ အစည်းများ၏ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ စာမျက်နှာ ၁၃၊ စာပိုဒ် ၃၄ တွင်ရောင်းချခြင်းအတွက် ငွေပေးသွင်းမှုကို သတ်မှတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ယင်းဖော်ပြချက်အရ ရောင်ရငွေတန်ဖိုး၏ ၃၀ % ကို ၁ လ အတွင်း၊ ကျန်ငွေ ၇၀ % ကို ၆ လအတွင်း (သို့) ၉ လအတွင်း အပြီးပေးသွင်းရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ပေးသွင်းရမည့် ငွေစာရင်းမှာ နေပြည်တော်ရှိ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သိရှိလိုသည်မှာ Capital Gain အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေကို မြန်မာ့ရေနံနှင့်ဓာတုလုပ်ငန်းနှင့် ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန (၂) ခုတွင် မည်သူကထမ်းဆောင်ရမည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင် ပေးသွင်း ရမည်ကို မေးမြန်းခြင်း။

မြန်မာ့ရေနံနှင့်ဓာတုလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းသည် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်၍ အခြေပစ္စည်းမှမြတ်စွန်းငွေ ပေးသွင်းရန်မလိုပါ။ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းရောင်းရငွေအားလုံးသည် နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီများတွင် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ရက်ပေါင်း ၁၈၃ ရက်ထက် ကျော်လွန် နေထိုင်ပြီး လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများ၏ လစာဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန်တွက်ချက်ရာတွင် ပြည်ပတွင်ထားရှိသော အသက်အာမခံ အတွက် ပေးရသောပရီမီယံငွေကို ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆(ဂ)(၂)(ဂဂ) အရ သက်သာခွင့် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်း။

ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသား၏ ပြည်ပတွင်ထားရှိသော ပရီမီယံငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၃ (ဎ) ၏စုစုပေါင်းဝင်ငွေ အဓိပ္ပါယ်အရ ပြည်တွင်းပြည်ပဝင်ငွေ နှစ်ရပ်လုံး အပေါ် အခွန်တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်ပါက အဆိုပါပရီမီယံငွေအား ခုနှိမ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါက ခုနှိမ်ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။

NYK Silverbird Auto Logistics Ltd. က ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်းအတွက် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီထံမှဝန်ဆောင်မှုရယူရာတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၁/၂၀၁၇ ဖြင့် Withholding Tax ပေးသွင်းရန်လိုအပ်ခြင်း ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဝင်ငွေခွန်နည်းဥပဒေ ၁၁ အရ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းသို့ဆိုက်ရောက်ပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာ လျှင် ထိုသို့ဝင်ထွက်သွားလာသော တစ်ခေါက်ခြင်းဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရ မည်ဖြစ်သဖြင့် Withholding Tax နုတ်ယူရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ပါ။

ပြည်တွင်း၌ Branch, PE မရှိသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီထံမှ Consultancy Service ရယူ ထားသောပြည်တွင်းမြန်မာကုမ္ပဏီက ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား မည်သည့်ကုမ္ပဏီ အမည်ဖြင့် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးသွင်းခြင်းပုံစံ ပတခ (ကသခ) ၃၁ ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိလိုခြင်း။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း ၄၇ အရ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ပြည်ပနေသူ၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းရှိ လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်နည်းနည်းဖြင့် တာဝန်လွှဲထားသူ၊ ပြည်ပနေသူနှင့် စီးပွားရေးဆက်သွယ်သူ၊ ပြည်ပနေသူ ကို အကြောင်းပြု၍ ဝင်ငွေရရှိသူတစ်ဦးဦးသို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ် ကြောင်း အကြောင်းကြားပြီးနောက်ထိုသူက ပြည်ပနေသူအတွက် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကျသင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူထံမှ ပတခ (ကသခ)- ၃၁ ထုတ်ပေးခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

အထူးကုန်စည်များကို ကြွေးစနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျှင် အထူးကုန်စည်ခွန်ကိုမည်သည့် အချိန်တွင်ပေးဆောင်ရမည်နည်း။ ရောင်းရငွေရရှိသည့်အချိန်တွင် ပေးဆောင်ရမည်လား။ ကုန်စည်ရောင်းရသည့်လတွင် ပေးဆောင်ရမည်လား။ ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို သတ်မှတ် ကာလအတွင်းပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်နည်း။

ရောင်းချခြင်းဆိုရာတွင် အထူးကုန်စည်ကို လက်ငင်းစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အကြွေးစနစ်ဖြင့်ဖြစ် စေ၊ ဆိုင်ငံ့စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကြိုတင်အရောင်းစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ရောင်းချခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ (က) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ် ရောင်းချသည့် လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက်အတွင်း အထူးကုန်စည်ခွန်ပေးဆောင်ရမည်။ သတ်မှတ် ကာလအတွင်းပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်။

အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)အရ နောက်ဆက်တွဲဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည့် ကျောက် မျက်ရတနာအချောထည်များနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများဆိုသည့် စကားရပ်တွင်ကျောက် ဖြစ်ရုပ် ကြွင်းဖြစ်သည့် ပယင်းပါဝင်ခြင်း ရှိ/ မရှိနှင့် လက်ဝတ်ရတနာဆိုသည်မှာ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန်တို့ဖြင့် သီးခြားပြုလုပ်ထားသည့် လက်ဝတ်ရတနာကို ခေါ်ဆိုပါသလား။ သို့မဟုတ် အဆိုပါ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန်တို့ကို ရွှေဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသည့် အစုအဝေးကိုခေါ်ဆိုပါသလား။ ရွှေ၊ ပလက်တီနံ၊ ကြေး၊ ငွေတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားပါက မည်သည့်အလေးချိန်၊ တန်ဖိုးမည်မျှအထိကို အထူးကုန်စည်ဟု သတ်မှတ်ချက်ရှိပါသလား။

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂(က) အရ ကျောက်မျက်ရတနာဆိုသည်မှာ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ ကျောက်စိမ်း၊ စိန်၊ ပန်းညံ့၊ ပြောင်ခေါင်းစိမ်း၊ သုံးပန်လှမျိုးကျောက်၊ ဖရဲအူ၊ ရွှေတွင်းဝါ၊ မြမျိုးကျောက်၊ ဂေါ်မိတ်၊ ထပ်တစ်ရာ၊ သလင်းတူကျောက်၊ ဥဒေါင်၊ မျော၊ အညံ့ နီလာ၊ နဂါးသွဲ့၊ ကြံဆစ်ရေကျောက်၊ ပါလဒုတ္တာ၊ မြတူကျောက်၊ ပယင်း၊ ပုလဲပြာ၊ နက်ဖရိုက်၊ မှော်စစ်စစ်၊ ထုံကုံး၊ ပလွမ်၊ ထပ်ကျောက်၊ ထပ်ကွာစိမ်း၊ မိုးညှင်းနီလာ၊ ရေဂေါ်မိတ်၊ သန္တာ၊ ပိန်းနိုက်၊ သူရောင်၊ ဆာပင်တင်း၊ ငုပဆစ်၊ ဆိုဒါလိုက် သို့မဟုတ် အမ်ဖီဗိုးအုပ်စုဝင် ကျောက်များကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရတနာတန်းဝင် ရောင်စုံကျောက်များ၊ သလင်း အုပ်စု၌ပါဝင်သော ရတနာတန်းဝင်ကျောက်များနှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ကျောက်မျက် ရတနာဟုသတ်မှတ်သည့် ပစ္စည်းများလည်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေပုဒ်မ ၂(င) အရ လက်ဝတ်ရတနာဆိုသည်မှာ ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်ပါရှိသည့် လက်ဝတ်ရတနာကိုဆို သည်။ ကျောက်မျက်အထူးကုန်စည်ကို အလေးချိန်နှင့်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ။

အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများ ပြည်ပမှတင်သွင်းရာ တွင် ပေးဆောင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မည်မျှကျသင့်ပါသနည်း။

ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်  ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အမှတ်စဉ် ၁၅ ရှိ အထူးကုန်စည်ဖြစ်သဖြင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းအတွက် တင်သွင်းစဉ်ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးပေါ်တွင် အထူးကုန်စည်ခွန် ၅% ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ခ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများကို ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်  ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ဂ) အရ  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်ပသို့ပျံသန်းသည့် ခရီးစဉ်တွင် အသုံးပြုရန် ရောင်းချသည့် ဂျက်လေယာဉ်ဆီကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(က) အမှတ်စဉ် ၈၄ အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။

Pages