၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (က) ရှိ အမှတ်စဉ် (၃၆) ပါ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ နေကြာဆီ၊ စားဖွဲနုဆီ၊ ပဲပုတ်ဆီ နှင့် ဆီအခဲများ ကုန်စည် အမျိုးအစား၌ ဆီအခဲတွင် မည်သည်များပါဝင်ပါသနည်း။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (က) ရှိ အမှတ်စဉ် (၃၆) ပါ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ နေကြာဆီ၊ စားဖွဲနုဆီ၊ ပဲပုတ်ဆီ နှင့် ဆီအခဲများဆိုသည်မှာ အဆိုပါ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ နေကြာဆီ၊ စားဖွဲနုဆီ၊ ပဲပုတ်ဆီ နှင့်၎င်းတို့၏ ဆီအခဲများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁၅/ ၂၀၁၆ တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (က) ရှိ အမှတ်စဉ် (၈) ပါ ဆီအုန်းကုန်စည်အမျိုးအစား (သို့) ဆီအုန်းပင်အမျိုးအစားသည် မည်သည်ကို ဆိုလိုပါသနည်း။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (က) ရှိ အမှတ်စဉ် (၈) ပါ ဆီအုန်းကုန်စည်အမျိုးအစားသည် ဆီအုန်းစေ့နှင့် ဆီအုန်းပင် နှစ်မျိုးစလုံးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

EXE Design Myanmar Co: Ltd သည် Sakura Residence အမည်ဖြင့်လူနေ အိမ်ခန်းငှားရမ်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ သံရုံးဝန်ထမ်းများစွာလည်း ပါရှိ သည့်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့ထားသောစာအရ သံရုံးဝန်ထမ်း များမှာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသူများဖြစ်သော ကြောင့် ၎င်းတို့၏ငှားရမ်းခတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကောက်ခံထားခြင်းမရှိ ပါကြောင်းနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှပေးပို့သည့်စာတွင် Diplomatic Missions ဟူသောစကားရပ်တွင် သံတမန်နှင့် ကောင်ဆယ်လာကိုသာခွင့်ပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) သံရုံးဝန်ထမ်းများပါ အကျုံးဝင်ခြင်းရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်အခွင့်အရေးမူအရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ (၁၄) (ဃ) အမှတ်စဉ် ၂၆ တွင် "နှစ်နိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်အခွင့်အရေးမူနှင့် အကျုံးဝင်သည့် နိုင်ငံခြားသံရုံး များ သို့မဟုတ် သံရုံးငယ်များ၊ ယင်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သံတမန်မဟုတ်သော သံရုံးဝန်ထမ်းများက ရယူသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း" ဟု ပါရှိသည့်အတွက် ၁-၄-၂၀၁၆ မှစတင်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်များအတွင်းဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးနိုင် သည့်ကိစ္စသာ ဖြစ်ပါသည်။

ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်ကုမ္ပဏီက UNDP နှင့် NGO အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးရှိ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသား၊ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားများက ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စသည့်ဒေသဖွံဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ် စောင့်ရှောက်ရေးတို့အတွက် ပြည်တွင်းသို့ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်းများ လာရောက် ၍ ဆောင်ရွက်ရာ Hotel, Apartment များ၌ လာရောက်ငှားရမ်းနေထိုင်ကြရာ တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ရခြင်းရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများက နိုင်ငံတော်သို့လှူဒါန်းသည့်ငွေ သို့မဟုတ် နိုင် ငံတော်သို့ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ရယူသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် Hotel, Apartment ငှားရမ်းခြင်း နှင့် ပတ်သက်မှုမရှိပါသဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သော Landing Charges များဖြစ်သည့် ဆိပ်ကမ်းတွင်ဆိုက်ကပ်၍ ကုန်တင်/ ကုန်ချပြုလုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများ ဆိပ်ကမ်း အတွင်း ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်ခြင်းအတွက် ကုန်တန်ချိန်ပေါ်မူတည်၍ ကောက်ခံ ရရှိသည့်ငွေ၊ Stevedore Charges များဖြစ်သည့်ဆိပ်ကမ်းတွင်ဆိုက်ကပ်၍ ကုန်တင်/ ကုန်ချခြင်းအတွက် ကုန်တန်ချိန်နှင့် အလုပ်ချိန်ပေါ်မူတည်၍ ကောက်ခံ ရရှိငွေ၊ Equipment Charges များသည် ကုန်တင်/ ကုန်ချပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများမောင်းနှင်အသုံးပြုခြင်းအတွက် အသုံးပြုချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ဝင်ငွေ ရရှိသဖြင့် ယင်းဝင်ငွေသည် ၂၀၁၆ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ၏ အမှတ်စဉ် (၇) ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း (မော်တော်ယာဉ်၊ ရေယာဉ်၊ စက်ယန္တရားများဖြင့် သယ်ပို့ပေးခြင်း) အရ ဖော်ပြပါ စက်ယန္တရားများဖြင့် သယ်ပို့ပေးခြင်းတွင် အကျုံးဝင်မှု ရှိ/ မရှိ မေးမြန်း ခြင်း။

အဆိုပါကောက်ခံရငွေများသည် သယ်ယူပို့ဆောင်မှုမဟုတ်သည့် ကောက်ခံရငွေ များဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သော ဝန်ဆောင်ခရငွေများဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

သီလဝါဆိပ်ကမ်းတွင် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် နှင့် BOT စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် ၁၈၅/၉၆ ဖြင့် ဆိပ်ကမ်း တံတားသို့ လာရောက်ဆိုက်ကပ်ပြီး ကုန်တင်ကုန်ချပြုလုပ်သော နိုင်ငံခြားသင်္ဘော များထံမှလည်းကောင်း၊ ကုန်တင်သွင်းသူ/ ကုန်တင်ပို့သူများထံမှလည်းကောင်း ရရှိလာသောဝန်ဆောင်မှုရငွေများအပေါ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ အခွန် အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ (ဃ) အမှတ်စဉ် (၇) ပါကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (မော်တော်ယာဉ်၊ ရေယာဉ်၊ လေ ယာဉ်၊ စက်ယန္တရားများ ဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း) နှင့် အကျုံးဝင်မှုရှိ/ မရှိမေးမြန်း ခြင်း။

ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှရငွေများသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန် အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၊ အမှတ်စဉ် (၇) ပါကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးဝင်မှုမရှိသဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။

သံရုံးများ၌ သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၌ နှစ်ချုပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက် ရရှိငွေအပေါ် ကုမ္ပဏီမှစည်းကြပ်ခံယူရာ၌ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ် ငန်းခွန် ပေးဆောင်ရခြင်း ရှိ/ မရှိ။

သံရုံးများ၌ သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၌ နှစ်ချုပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက် ရရှိငွေအပေါ် ကုမ္ပဏီမှစည်းကြပ်ခံယူရာ၌ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ် ငန်းခွန် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အပြန်အလှန်အခွင့်အရေးမူနှင့်အကျုံးဝင် ပါက သံရုံးမှရယူသည့် ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။

၂၀၁၆ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (ဂ) အမှတ်စဉ် (၆၈) ပါ ဆေးဂွမ်း၊ ဆေးပတ်၊ ဆေးပတ်တီး၊ ဆေးရုံသုံး အဝတ်အစားနှင့် ဆေးရုံသုံး အထွေထွေပစ္စည်းများ (ဆိုင်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင်အသုံးပြုရန် ကိုယ်တိုင် တင်သွင်းသည့်ပစ္စည်းများအတွက်သာ) ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားရှိသည့်အတွက် ၎င်းကုန် ပစ္စည်းများအား ဆေးရုံဆေးခန်းကြီးများမှ ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းပြီး အသုံးပြုရန် မဟုတ်ဘဲ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိဆေးခန်းများသို့ ပြန်လည်ရောင်းချရန်အတွက် တင် သွင်းလာပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ခြင်း ရှိ / မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁၅/၂၀၁၆ တွင်ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ဆိုင်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင်အသုံးပြုရန် ကိုယ်တိုင်တင်သွင်း၍ ဆိုင်ရာဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ၌ရောင်းချခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများက တင်သွင်းပြီး အခြားသူသို့ ပြန်လည်ရောင်းချမည်ဆိုပါကလည်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူကတင်သွင်းခြင်းဖြစ် ပါကလည်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ပါသည်။ အခြားသူက ရောင်းချခြင်းဖြစ် ပါကလည်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ၌ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းချပြီး ကြိုတင်စရံငွေပေးသွင်းခဲ့သော်လည်း အရောင်းအဝယ်ကိစ္စ ပျက်ပြယ်ခဲ့လျှင် ၎င်းကြိုတင်ငွေပေးချေပြီးမှုအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် ကျသင့်မည်လား၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်လား။

ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ၌ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းချပြီး ကြိုတင်စရံငွေရခဲ့သော်လည်း အရောင်းအဝယ် ပျက်ပြယ်သဖြင့် စရံငွေကိုရောင်းချသူမှရရှိသည့်ကိစ္စတွင် အထူးကုန်စည်ခွန် ရောင်းချရခြင်းမှ ရရှိသောဝင်ငွေမဟုတ်ဘဲ၊ ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့် ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် အထူးကုန်စည်ခွန် ကျသင့်မည်မဟုတ်ဘဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုတွင်မပါဝင်၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အထူးကုန်စည်များကို ရောင်းချသည့်လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက်အတွင်းကျသင့်အခွန် ပေးဆောင်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားရာ ကျောက်မျက်ရတနာများအနေဖြင့် မည်သည့်နေ့ကို ရောင်းချသည့်နေ့ဟုသတ်မှတ်သင့် ကြောင်း၊ ကြိုတင်စရံငွေပေးသွင်းသည့်နေ့ကို ဆိုလိုပါသလား (သို့) ငွေပေးချေပြီးနေ့ ကိုဆိုလိုပါသလားသိလိုခြင်း။

ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းချရာတွင် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင်ရောင်းချပြီးနောက် ကျောက်မျက်ရတနာတန်ဖိုးငွေအပြည့် ပေးချေသည့်နေ့ကို ရောင်းချသည့်နေ့ဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages