မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှတ်ပုံတင်ပြီး ကုမ္ပဏီထူထောင်၍ လုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီသည်တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူတင်သွင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စက်ရုံထူထောင်၍ ကုန်ချောပစ္စည်း များအားလုံးကို ပြည်ပသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်း ( CMP စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါ။)  သည် မြန်မာနိုင် ငံသို့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ တင်သွင်းစဉ် ဆိပ်ကမ်းတွင် အကောက်ခွန်၊ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကြိုတင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များ ပေးဆောင်ခဲ့ရပါသည်။ အခွန်စည်းကြပ်မှုကိုလည်း အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးတွင် နှစ်စဉ် စည်းကြပ်မှုခံယူပါသည်။ သိရှိလိုသည်မှာ ၄င်းကုမ္ပဏီသည် ယခုအခါ ၄င်းတင်သွင်းခဲ့သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအနက်မှ အချို့ပစ္စည်းများသည် ကုန်ချောထုတ်လုပ်ရာတွင် အဆင်မပြေ သဖြင့် ပြည်ပရှိမူရင်း ကုမ္ပဏီထံသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ရောင်းချမည့်အပေါ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်၊ ကြိုတင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များ ပေးဆောင်ရခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါသည်။

ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီသည်  ပြည်ပမှ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတင်သွင်း၍ ပြည်တွင်း၌ ကုန်ချောများထုတ်လုပ်၍ ပြည်ပသို့ ပြည်လည်တင်ပို့ ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင်  တင်သွင်းလာသည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအနက် အချို့ပစ္စည်းများသည် ကုန်ချောထုတ်လုပ် ရာတွင် အဆင်မပြေသဖြင့် ပြည်ပရှိ မူရင်းကုမ္ပဏီထံသို့ ပြန်လည်ရောင်းချမှုအပေါ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇(ခ)အရ ပြည်ပတင်ပို့ရောင်းချခြင်းအတွက် ၀% ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂% ကို ပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပမှ တင်သွင်းစဉ် ပေးဆောင်ခဲ့ရသော ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်နှင့် ပြည်ပသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ရောင်းချမှုအပေါ် ပေးခဲ့ရသည့်ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်များကို စည်းကြပ်မှုဆောင် ရွက်ချိန်တွင် ကျသင့်ဝင်ငွေခွန်မှ ပြန်လည်ခုနှိမ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကြိုတင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ပေးသွင်း ရန်ပျက်ကွက်မှုနှင့် ဝင်ငွေကြေညာလွှာ အချိန်မီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်မှုအပေါ် ဒဏ်ငွေ မည်သို့ ပေးဆောင်ရမည်ကို သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂(က) အရ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ထိုက် သောရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရှိလျှင် လစဉ်ကျသင့်သောအခွန်ကို သက်ဆိုင်ရာ လကုန်ဆုံးပြီး တစ်ဆယ်ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာသုံးလပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်လအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ သတ်မှတ်ထားသော အချိန် အတွင်း လစဉ်ကျသင့်အခွန် ပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ သုံးလတစ်ကြိမ်ကြေညာလွှာ ပေးပို့ ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁(ခ) အရ ပျက်ကွက်မှု တစ်မျိုးစီအလိုက် စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆-က၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဝင်ငွေနှစ် အတွင်း မိမိရရှိမည့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်၍ ပုဒ်မခွဲငယ်(၁) အရကျသင့်သည့် အခွန်ကိုသုံးလတစ်ကြိမ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး သုံးလပြည့်မြောက်သည့်နေ့ရက်မှ ၁၀ ရက် အတွင်း သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများ အတိုင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ပေးဆောင် ရမည့်အခွန်ကို မပေးသွင်းလျှင် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းရမည့်အခွန်သည် သက်ဆိုင်ရာ စည်းကြပ်မှု တွင် ကျသင့်သည့်အခွန်ထက်လျော့လျှင် ပုဒ်မ၁၆-က ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက် သည့်ငွေ သို့မဟုတ် လျော့ငွေ၏တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသောငွေကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သည့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေရရှိလျှင် ထိုဝင်ငွေနှစ်အတွက် မိမိ၏ ဝင်ငွေ ကြေညာလွှာကိုလည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးသို့မဟုတ် ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှအပ ကုမ္ပဏီအပါအဝင် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်စုမဆို ထိုဝင်ငွေနှစ်အတွက် မြတ်စွန်းငွေရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိ သည်ဖြစ်စေ ဝင်ငွေကြေညာလွှာကိုစည်းမျဉ်းများဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ဝင်ငွေနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်းပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ဝင်ငွေ ကြေညာလွှာ အချိန်မီ ပေးပို့ရန်ပျက်ကွက်ပါက ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၆ အရ ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်အပြင် ယင်း အခွန်၏တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုသောငွေကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။         

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအတွက် မည်သည့် အခွန်များပေးဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။        

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန် အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄(ဃ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှု (၃၀) မျိုးတွင် မပါဝင်ပါသဖြင့် ပုဒ်မခွဲ (င) အရ ဝန်ဆောင်မှုရငွေအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာ ခွင့်များမနုတ်ပယ်မီ စုစုပေါင်းအသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅ % ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ  ဥပဒေအကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ ဥပဒေအကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုပြုလုပ်ပေးခြင်းအတွက် ၄င်းကုမ္ပဏီအား ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အပါအဝင်ထည့်သွင်း တောင်းခံရာ၌ ၄င်းမှာသီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိ ထား၍ ထည့်သွင်းတောင်းခံရန် မလိုအပ်ပါကြောင်း ပြောကြားလာပါသဖြင့် ထည့်သွင်း တောင်းခံရခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (ဃ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှု (၃၀) မျိုးတွင် မပါဝင်ပါသဖြင့် ပုဒ်မခွဲ (င) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူသူ ကုမ္ပဏီထံမှ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ (ခ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ထည့်သွင်းတောင်းခံရမည် ဖြစ်သော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုရယူသူထံမှ မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေပါ သက်သာခွင့်၊ ကင်းလွတ်ခွင့်များကိုခံစားနိုင်ရန် ဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီထံမှ ပေးအပ်ထားသော အထောက် အထားမိတ္တူများ ရယူထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကပြည်တွင်းမှ အလုပ်သမားများအား ဂျပန်နိုင်ငံရှိ စက်ရုံများသို့ အလုပ်သွား ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် သင်တန်းပို့ချပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းအပေါ် မည်သည့်အခွန်များပေးဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ  ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပြည်တွင်းမှ အလုပ်သမားများအား ဂျပန်နိုင်ငံရှိ စက်ရုံများသို့ အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် သင်တန်းပို့ချပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ဃ) အရကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှု  ( ၃၀ ) မျိုးတွင် မပါဝင်ပါသဖြင့် ပုဒ်မခွဲ ( င ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃(က)(၁) အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ ယင်းကုမ္ပဏီက ရရှိသည့်အသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေ အပေါ် ၂၅% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ မည်သည့်လုပ်ငန်းများသို့ ကသခ-၂ ထုတ်ပေးကြောင်း သိရှိလိုသဖြင့် မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ကုန်စည်အမျိုး အစားနှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများမှအပ အခြားကုန်သွယ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပတခ(ကသခ)-၂ကို ပတခ(ကသခ)-၁ နှင့် ပတခ(ကသခ)-၃ ပုံစံများဖြင့်လျှောက်ထားစေလျှက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁ အရ ထုတ်ပေးပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဘာသာစကားများကို သင်ကြားပို့ချပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ခြင်း ရှိ/ မရှိ သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဘာသာစကားများကို သင်ကြားပို့ချပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ (ဃ) ပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့် သည့် ဝန်ဆောင်မှု (၃၀)မျိုး အမှတ်စဉ်(၅) ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ပါသဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။

ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားက ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခြင်းအား မည်သည့်အခွန်များကျသင့်မည်ကို သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားပိုင် (သို့မဟုတ်) ယင်းက စင်းလုံးငှားသောပင်လယ်ကူး သင်္ဘောသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက်ပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာလျှင် တစ်ခေါက်ခြင်းမှ ဝင်ငွေ အတွက် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်္ဘောများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိပ်ကမ်းကခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် တိရိစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းသယ်ဆောင်ခ ရရှိငွေအားလုံး၏ ၅% သည် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေဖြစ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း ခွန်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄(ဃ) အမှတ်စဉ် (၆) ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း(ပိုက်လိုင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအပ ဖြစ်သည့် ရထား၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ရေယာဉ်၊ လေယာဉ်၊ ဝန်ချီစက်များဖြင့် သယ်ပို့ပေးခြင်း) အပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိပါသဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင် ရန်မလိုပါ။ ဝင်ငွေခွန်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃(က) (၂) အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်ပယ်မီ စုစုပေါင်း အသားတင် အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ ပြည်ပမှကွန်ပျူတာများတင်သွင်း၍ ပြည်တွင်း၌ ဂိမ်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ရာ မည်သည့်အခွန်များပေးဆောင်ရမည်ကိုသိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြည်ပမှ ကွန်ပျူတာများ တင်သွင်းရာတွင် ကုန်းပေါ် ရောက်တန်ဖိုးအပေါ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂% နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကိုပေးဆောင်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန် အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၏ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း(၃၀) မျိုးတွင်မပါဝင်ပါသဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉(ဂ) အရ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ (၆) အရ သက်သာခွင့်များခုနှိမ်ပြီး နောက်ကျန်ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေအလွှာလိုက် နှုန်းထားများဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ ၄င်းပိုင်ဆိုင်သော ဆိုင်ခန်းနေရာ အား ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ (၃) နှစ်ငှားရမ်းမည်ဖြစ်ရာ မည်သည့်အခွန်များ ကျသင့်မည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (ဃ) ပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့် သည့် ဝန်ဆောင်မှု(၃၀) မျိုးတွင် မပါဝင်ပါသဖြင့် ပုဒ်မခွဲ(င)အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၅ (ခ) အရ ဆိုင်ခန်းငှားယူသူ ထံမှ ငှားရမ်းခရငွေနှင့်အတူ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကို တစ်ပါတည်းကောက်ခံပြီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (က) အရ ငှားရမ်းခရရှိသည့် လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက် အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉(ဃ) အရ မြေ၊ အဆောက်အဦငှားရမ်းခြင်း မှရရှိသော စုစုပေါင်းငှားရမ်းခရငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များ နုတ်ပယ်ပြီး ကျန်ငွေအပေါ် တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲ ဇယား (၁) အမှတ်စဉ် (၃၅)(က)(၂) အရ (၃) နှစ် အငှားစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းအတွက် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှရရန်ရှိ သော ငှားရမ်းခသင့်ငွေပမာဏ သို့မဟုတ် တန်ဖိုးအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၀.၅% ထမ်း ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉(ဂ) အရ ငှားရမ်းရသူ (သို့မဟုတ်) ငှားရမ်းမည့်သူက ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ် ခေါင်းခွန်ကို ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages