စီးကရက်၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင် ထုတ်လုပ်ရန်  ပြည်ပမှကုန်ကြမ်းတင်သွင်း၍ ကုန်ချောထုတ် လုပ်ရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အခွန်စည်းကြပ်ခံယူနိုင်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည် နည်း။ အခွန်ခုနှိမ်ခွင့် ရှိပါသလား။

စီးကရက်၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၅(က) အရ ထုတ်လုပ်သူသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူမည့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမစတင်မီ ၃ လကြိုတင်၍ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အရလည်း လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရမည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆(က) အရ အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက်အတွင်းကျသင့် အခွန်ကိုပေးဆောင်ရမည့်အပြင် ယင်းလအတွက် ကြေညာလွှာကို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ အရ အခွန်စည်းကြပ် ခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂(က) အရ သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း၊ လစဉ် (၁၀) ရက်အတွင်း ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ပေးဆောင် ရခြင်းနှင့် ၃ လတစ်ကြိမ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ပေးသွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ (၁၁) အရ အခွန်ခုနှိမ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သည့် အထူးကုန်စည် ရောင်းချမှုအပေါ် ကျသင့်သည့်အထူးကုန်စည်မှ ယင်းအထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း အလို့ငှာ ပြည်တွင်းသို့ ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူတင်သွင်းသော အထူးကုန်စည်များ၏ ကုန်းပေါ်ရောက် တန်ဖိုးအပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့်အထူးကုန်စည်ခွန်၊ ပြည်တွင်း၌ အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ ထံမှ ဝယ်ယူသောအထူးကုန်စည်များအတွက် ပေးဆောင်ခဲ့ရသော အထူး ကုန်စည်ခွန်တို့ကိုသာ ခုနှိမ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ အလားတူပြည်ပမှတင်သွင်းစဉ် ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ် ပေး ဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းမှ  ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရန် ဝယ်ယူခဲ့သောကုန်ကြမ်းများအပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ရသောကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အတွက်လည်း ကောင်း  ထုတ်လုပ်ရောင်းချစဉ် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၌ ခုနှိမ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဆေးပြင်းလိပ်၊ ဆေးပေါ့လိပ် ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းအနေဖြင့် တစ်နှစ်အတွင်းဝင်ငွေ ကျပ် သိန်း ၁၈၀ အထိသာရရှိသဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ အရ သတ်မှတ်ထားသော ရောင်းရငွေပမာဏ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကျော်လွန်ခြင်းမရှိသည့် ဆေးပေါ့လိပ်၊ ဆေးပြင်းလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အထူးကုန်စည်ခွန်မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ် ခြင်းမရှိသော်လည်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ပြည်တွင်း၌ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအပေါ် မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ် ပါသလား၊ အခွန်ခုနှိမ်ခွင့် ရှိပါသလား။

အထူးကုန်စည်ကို ပြည်ပသို့တင်ပို့သူသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အစောဆုံးတင်ပို့သည့် အထူးကုန်စည်ကို အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းတင်ပို့ခြင်း မပြုမီ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူ မည့် အခွန်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ခုနှိမ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်း ချမှုအပေါ် ကျသင့်သည့်အထူးကုန်စည်ခွန်မှ ယင်းအထူးကုန်စည်ကိုပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချ မှုလုပ်ငန်းအလို့ငှာ ပြည်တွင်းသို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူတင်သွင်းသောအထူးကုန်စည်များ၏ ကုန်း ပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ်ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် အထူးကုန်စည်ခွန်၊ ပြည်တွင်း၌ အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူထံမှ ဝယ်ယူသောအထူးကုန်စည်များအတွက် ပေးဆောင်ခဲ့ရသောအထူးကုန်စည် ခွန်တို့ကို ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်အရ တပ်မတော်တွင် အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရောင်းချပေးရန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ သစ်မာ၊ သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားများထုတ်လုပ်ခြင်းအပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ရခြင်း ရှိ/ မရှိနှင့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသလား။

နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်အရ တပ်မတော်တွင် အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း တစ်ဆယ်လက်မပတ်လည်အောက် ကျွန်းနှင့် သစ်မာ၊ သစ်ခွဲ သားများကို ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်မကျသင့်ပါ။  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဆယ်လက်မပတ်လည်နှင့်အထက် ကျွန်းနှင့် သစ်မာ၊ သစ်ခွဲသား များဖြစ်ပါက၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အရ ယှဉ်တွဲပါ နှုန်းများအတိုင်း အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ အထူးကုန်စည်ကို နိုင်ငံတော်အတွင်း ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅ အရ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် နိုင်ငံပိုင်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အကျုံး ဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်း သမဝါယမပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍများသည် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ် သဖြင့် အဆိုပါသစ်ထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီသည် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ နောက်ဆက်တွဲဇယား အမှတ်စဉ် (ဂ) တွင်ဖော်ပြ ထားသည့် အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်များတွင် တိုင်းရင်းသားရိုးရာအရ အသုံးပြုသည့် အဖျော်ယမကာများ (ဥပမာ-ထန်းရည်၊ ကဇော်၊ ခေါင်ရည်၊ စပ်ပီ)တို့သည် အထူးကုန်စည် တွင်ပါဝင်ခြင်း ရှိပါသလား။

အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်များတွင် တိုင်းရင်းသားရိုးရာအရ အသုံးပြုသည့် (ဥပမာ-ထန်းရည်၊ ကဇော်၊ ခေါင်ရည်၊ စပ်ပီ) တို့သည် အထူးကုန်စည်တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

စီးကရက်၊ အရက်၊ ဝိုင်တို့ကို ဝယ်ယူရာတွင် အခွန်ပေးဆောင်ထားသောကုန်စည် ဟုတ်/ မဟုတ် မည်သို့သိရှိနိုင်ပါမည်နည်း။

စီးကရက်၊ အရက်၊ ဝိုင်တို့တွင် အခွန်ပေးဆောင်ပြီးသောကုန်စည်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား အဖြစ် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အထူးကုန်စည်အမျိုးအစား၊ အရွယ်အစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များပါရှိလျှင် အထူးကုန်စည်ခွန်ပေးဆောင်ထားသော ကုန်စည်ဖြစ်ပါသည်။ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကပ်နှိပ်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကပ်ထားသော်လည်းသတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားအလိုက် မှန်ကန်မှု မရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း အထူးကုန်စည်ခွန်ပေးဆောင်ထားခြင်းမရှိသော ကုန်စည်အဖြစ် မှတ်ယူရမည်။

အခွန်ထမ်းဆောင်ထားခြင်းမရှိသောအထူးကုန်စည်များကို ဝယ်ယူမိပါကမည်သည့် အကျိုး ဆက်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသနည်း။

အခွန်ထမ်းဆောင်ထားခြင်းမရှိသော အထူးကုန်စည်များကိုဝယ်ယူလျှင် အခွန်မပေးဆောင်ရ သေးသော အထူးကုန်စည်များကို လက်ဝယ်ထားရှိသူ (သို့မဟုတ်) ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သောကြောင့် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ယင်းကုန်စည်တန်ဖိုး၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် ယင်းကုန်စည်များကိုပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူခြင်းခံရမည် ဖြစ် ပါသည်။

အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရမည့်အချိန်ကို မသိရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးမှ မှတ်ပုံတင်ရန်အကြောင်းကြားစာမရ ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ မှတ်ပုံတင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည် နည်း။

အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်သည် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅ အရ သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်းမှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ဒဏ်ငွေ အဖြစ်ပေးဆောင်ရမည်။

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရောင်းချရမည့် အထူးကုန်စည်များအား အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ ကို မည်သည့်အချိန်တွင်ကပ်နှိပ်ရမည်နည်း။ ကပ်နှိပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက မည်သို့အရေးယူခြင်း ခံရမည်နည်း။

အထူးကုန်စည်များအားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းမပြုမီ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကပ်နှိပ်ရမည်။ ကပ်နှိပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (စ) အရ အခွန်အမှတ် တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန်ပျက်ကွက်သည့် အထူးကုန်စည် တန်ဖိုး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်။

Double Cab 4 Door Pickup ကားများ တင်သွင်းခြင်းအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့် ခြင်း ရှိပါသလား။

ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ (က) အမှတ်စဉ် ၁၄ တွင် “Double Cab4 Door Pickup မှအပ 1800 CC အထက် ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) ကားများ၊ ကူပေး (Coupe) ကားများ”ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါသဖြင့် Double Cab 4 Door Pickup ကားများတင်သွင်းခြင်းအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန်မကျသင့်ပါ။    အဆိုပါကားများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ၅ % ဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း ခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။

Pages