ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင် စိုက်ထူပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင်စိုက်ထူ ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄(ဃ) ပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား (၃၀) မျိုးတွင် မပါဝင်ပါသဖြင့် ပုဒ်မ ၁၄(င) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ် ပါသည်။ တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင်စိုက်ထူခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(ခ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်မီ ဝန်ဆောင်မှု ရငွေနှင့်အတူ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီထံမှ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကို တစ်ပါတည်းကောက်ခံ၍ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူ ကုမ္ပဏီ သည် လစဉ်ကျသင့်သော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (က) အရ သက်ဆိုင်ရာလကုန်ဆုံးပြီး တစ်ဆယ်ရက်အတွင်း ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးရုံးတွင် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများထုတ်ဝေ ရောင်းချ မှုအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ဇယားအမှတ်စဉ် ၃၀ အရ စာအုပ်စာပေ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာစောင်၊ သတင်းစာထုတ်ဝေရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ သည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။ သို့ရာတွင် အဆိုပါသတင်းစာ၌ ကြော်ငြာခထည့်သွင်း သည့်ကိစ္စ ရပ်များအတွက်မူ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဆေးများကို နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းရပြီး ပြည်တွင်းတွင် ပြန်လည်ရောင်းချ ခဲ့ပါသည်။ တင်သွင်းစဉ်က ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ် ပါ၍ရောင်းပြီးသောဆေးများအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၃) လတစ်ကြိမ် ပေးသွင်း၍ ရ/မရ သိလိုပါသည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂(က) အရ လစဉ်ကျသင့်သောအခွန်ကို သက်ဆိုင်ရာလ ကုန်ဆုံးပြီး ၁၀ ရက်အတွင်းပေးဆောင်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့မပေးဆောင်ပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း လစဉ်ကျသင့်အခွန် ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ကိုဒဏ်ငွေ အဖြစ်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်သွင်းစဉ်က ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် များကို လစဉ်ကျသင့်အခွန်ပေးသွင်းချိန်တွင် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ  ခုနှိမ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ် ပါသည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် ကသခ-၃၁ ပုံစံများကို မည်ကဲ့သို့ တင်ပြရ မည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် ပတခ(ကသခ)-၃၃ ပုံစံကိုပြုစုပြီးကုန်ဝယ် ယူစဉ်က ရရှိထားသည့် ပတခ (ကသခ)-၃၁ ပုံစံများ၊ ကုန်ရောင်းချသူများ၏ ပတခ (ကသခ)-၂ ပုံစံများဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကွန်ကရစ်တိုင်များ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် သုံးလပတ်ကြေညာလွှာအား မည်ကဲ့သို့ တင်သွင်းရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်  သုံးလတစ်ကြိမ်ပေးပို့ရမည့် ကုန်ရောင်းကြေညာလွှာ ပတခ(ကသခ)- ၅ ပုံစံကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကြေညာလွှာ ကို သက်ဆိုင်ရာသုံးလပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်လအတွင်း သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ ပေးပို့ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီမှ Software များရောင်းချရာတွင် ဝယ်ယူသူ တချို့မှာ ကသခ-၃၁ ပုံစံ မတောင်း ခံပါ။ ထိုဝယ်သူမှမတောင်းခဲ့သည့် ကသခ- ၃၁ ပုံစံကို မိမိကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့်ပြုစု၍ မိမိ ကုမ္ပဏီအတွက် ခုနှိမ်ခွင့် ရ/မရ သိရှိလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပတခ(ကသခ)-၃၁ ပုံစံပြုစုရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် လုပ်ငန်း ကိုလုပ်ကိုင်သည့်လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံး အခွန်တစ်ကြိမ်တည်းသာ ကျသင့်စေရေးအတွက် ဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း ၄၂ အရ ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိရန် အသုံးပြုရသောပုံစံဖြစ် ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၎င်း ကသခ- ၃၁ ပုံစံကို ဝယ်ယူသူမှတောင်းခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ မတောင်း ခဲ့သည်ဖြစ်စေ ဝယ်ယူသူသို့သာထုတ်ပေးရပါမည်။ ဝယ်ယူသူမှ မတောင်းခံသည့် ကသခ- ၃၁ ပုံစံကို မိမိကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့်ပြုစု၍ မိမိကုမ္ပဏီအတွက် ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိရန် အသုံးပြု၍မရပါ။

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ယာဉ်တင်သွင်းမှုတစ်ခုအတွက် အခွန်နှစ်ထပ် ပေးဆောင်မှုဖြစ်နေပါသဖြင့် ထပ်မံပေးသွင်းရမည့်အခွန်ငွေများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း ရှိ/ မ ရှိ မေးမြန်းလာခြင်း။

တင်သွင်းသူသည် ( General Administration Department - GAD) ဖြစ်၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရမည် မဟုတ် ပါ။ တင်ဒါတင်သွင်း သူအမည်ဖြင့် ကျသင့်သည့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ GAD အမည်ဖြင့် ပေးသွင်းသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ခွင့်မရပါ။

Myanmar Japan Thilawa Development Ltd သည် သီလဝါအထူးစီပွားရေး ဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီထံမှ မြေဟက်တာ ၄၀၀ ခန့်ကိုငှားရမ်းရယူခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ အနက်မှ တချို့ကို လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသို့လည်းကောင်း၊ တချို့ကို ကင်းလွတ်ဇုန်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသို့လည်းကောင်း ထပ်ဆင့်အငှားချထား ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ် အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ကင်းလွတ်ခွင့်ဇုန်ရှိမြေငှားရမ်းခများအပေါ် အခွန်ကျသင့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (စျ) တွင်ဖော်ပြထားသည့် "နိုင်ငံ တော်၏ပြင်ပတွင်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည့်နယ်မြေ" ဟုဆိုရာတွင် ကင်းလွတ်ဇုန် အတွင်းရှိကုန်စည်များ၊ ကင်းလွတ်ဇုန်အတွင်းသို့ တင်သွင်းမည့်ကုန်စည်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခွန်အခများ ကင်းလွတ်စေရန်အလို့ငှာ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြေငှားရမ်းခများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါကြောင်းနှင့် ကင်းလွတ်ဇုန်အတွင်း မြေ ငှားရမ်းခများအပေါ် မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉ အရ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါက တည်ဆဲ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေ၊ ၂၀၁၆ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ တို့အရ အခွန်စည်းကြပ် ကောက်ခံရပါမည်။

မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမီတက်မှ ၎င်း၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ အား ကားကံစမ်းမဲပေါက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အမည်ဖြင့် ကုမ္ပဏီကစရိတ်များ ကျခံ၍ ကားဝယ်ပေးမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါကံစမ်းမဲပေါက်သည့်ကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်ပေါက်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ခြင်း ရှိ/ မရှိ မေး မြန်းခြင်း။

ကုမ္ပဏီမှစရိတ်ကျခံ၍ ကံစမ်းမဲပေါက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်၏အမည်ဖြင့် ကားဝယ် ပေးပြီး အမည်ပေါက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အခြေပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိပါသဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အိမ်ရှင်နှင့်အိမ်ငှားတို့ ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်ချုပ် ဆိုကြပြီး ယင်းစာချုပ်အပေါ် ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အား ငှားရမ်းမည့်သူ (အိမ်ငှား) က ထမ်းဆောင်ရန် ဖြစ်သော်လည်း ငှားရမ်းမည့်သူ (အိမ်ရှင်) က ထမ်းဆောင်ထားခြင်းမရှိသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ငှားရမ်းသူ (အိမ်ရှင်) က အိမ်ငှားရမ်းခ ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ လာ ရောက်တင်ပြသည့်အခါ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ထားခြင်းမရှိသော ငှားရမ်း စာချုပ်ဖြစ်သဖြင့် ကျသင့်မည့်ဒဏ်ငွေအား ငှားရမ်းသူ (အိမ်ရှင်) က ပေးဆောင် စေခြင်းသည် မှန်ကန်မှု ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

အိမ်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အိမ်ရှင်နှင့်အိမ်ငှားတို့ ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်ချုပ် ဆိုကြလျှင် အိမ်ငှားရမ်းသူ (အိမ်ငှား) က မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ အရ စာချုပ်မချုပ်ဆိုမှီဖြစ်စေ၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အခါ၌ဖြစ်စေ ထိုက် သင့်သည့်တံဆိပ်ခေါင်းကို ထမ်းဆောင်ရမည်။ အိမ်ငှားရမ်းသူ (အိမ်ရှင်) က အိမ် ခန်းငှားရမ်းခငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီး မှူးရုံးသို့ လာရောက်တင်ပြသည့်အခါ ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျနစွာ ကပ်မထားသော စာချုပ်စာတမ်းဖြစ်ပါက မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးမှူးက ပုဒ်မ ၃၃ အရ သိမ်းချုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ ၃၅ အရ လျော့နည်းသည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့် ယင်း ၏(၁၀) ဆနှင့်ညီမျှသောဒဏ်ငွေအား တင်ပြသူက ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လျော့နည်းတံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့်ဒဏ်ငွေအား စာချုပ်တင်ပြသူ (အိမ်ရှင်) က ပေး ဆောင်စေခြင်းသည် ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး စာချုပ်မူရင်းမဟုတ်ဘဲ မိတ္တူဖြစ်လျှင် ယင်းသို့မဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။

Pages