ကုလားထိုင်၊ ဗီရိုပြုလုပ်ရန်ခွဲစိတ်ထားသောသစ်သားများ၊ ပါကေးခင်းရန်ဖြတ်ထုတ်ထားသော သစ်ခွဲသားများအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်ခြင်း ရှိပါသလား။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အရ တစ်ဆယ်လက်မ ပတ်လည်နှင့်အထက် ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်ခွဲသားများ ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်တွင်သာ အထူး ကုန်စည်ခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဆယ်လက်မပတ်လည်အောက် သစ်ခွဲသားများအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန် ကျသင့်ခြင်းမရှိပါ။

ပြည်တွင်းရှိကျောက်မျက်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကုမ္ပဏီမှတူးဖော် ရရှိသည့် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထည်များကို ရောင်းချရာတွင် မည်သည့်အခွန်များ ပေးဆောင်ရ မည်နည်း။

ကျောက်မျက်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီသည် အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန် အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အမှတ်စဉ် (၁၂)အရ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန် နှင့် အခြားအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာအရိုင်းထည်များ ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် အထူးကုန် စည်ခွန် ၂၀% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အ ကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ခ) အရ ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်ဖြစ်သော ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါ သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ ကျပ်ငွေဖြင့့်် စုစုပေါင်းရရှိသည့် အသားတင်အမြတ် ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ဖြင့်ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေက်မျက်ရတနာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍မည်သည့်အချိန်တွင် မှတ်ပုံတင် ရမည်နည်း။

အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာကို ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သူသည် ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါက အထူး  ကုန်စည်ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ သုံးလကြိုတင်၍ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူမည့် သက်ဆိုင် ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားရမည်။ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူသည် လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ပါက ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစ ဖြစ်သည့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီ သုံးလကြိုတင်၍ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူမည့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားရမည်။

လုပ်ငန်းဥပစာနေရာအား အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါမည်လား။

လုပ်ငန်းဥပစာနေရာအား ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ၍ဌာနက အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းဥပစာနေရာအတွင်းမှ အရက်၊ စီးကရက်၊ ဝိုင် တို့အား မည်သို့ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ အခြား တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခွင့်ရှိမည်နည်။

ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းဥပစာနေရာအတွင်းမှ အရက်၊ စီးကရက်၊ ဝိုင်တို့အား အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ပြီးမှသာ အခြားတစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခွင့်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အထူးကုန်စည်များကို ရောင်းချသည့်လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက်အတွင်းကျသင့်အခွန် ပေးဆောင် ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားရာ ကျောက်မျက်ရတနာများအနေဖြင့် မည်သည့်နေ့ကို ရောင်းချသည့်နေ့ဟု သတ်မှတ်သင့်ကြောင်း၊ ကြိုတင်စရံငွေပေးသွင်းသည့်နေ့ကို ဆိုလိုပါသလား (သို့) ငွေပေးချေပြီးနေ့ ကိုဆို

ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းချရာတွင် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင်ရောင်းချပြီးနောက် ကျောက် မျက်ရတနာတန်ဖိုးငွေအပြည့် ပေးချေသည့်နေ့ကို ရောင်းချသည့်နေ့ဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ၌ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းချပြီး ကြိုတင်စရံငွေပေးသွင်းခဲ့သော်လည်း အရောင်းအဝယ်ကိစ္စ ပျက်ပြယ်ခဲ့လျှင် ၎င်းကြိုတင်ငွေပေးချေပြီးမှုအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် ကျသင့်မည်လား၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်လား။

ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ၌ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းချပြီး ကြိုတင်စရံငွေရခဲ့သော်လည်း အရောင်းအဝယ် ပျက်ပြယ်သဖြင့် စရံငွေကိုရောင်းချသူမှရရှိသည့်ကိစ္စတွင် အထူးကုန်စည်ခွန် ရောင်းချရခြင်းမှ ရရှိသောဝင်ငွေမဟုတ်ဘဲ၊ ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့် ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် အထူး ကုန်စည်ခွန် ကျသင့်မည်မဟုတ်ဘဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုတွင်မပါဝင်၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါ သည်။

အထူးကုန်စည်ခွန်ကို မည်ကဲ့သို့သောဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်သူများမှ ပေးဆောင်ရမည်နည်း။ မည်သည့်အချိန်တွင်ပေးဆောင်ရမည်နည်း။

  • အထူးကုန်စည်များကိုပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လျှင် တင်သွင်းသူက ကုန်စည်ကို ရွေးယူခြင်းမပြုမီ ပေးဆောင်ရပါမည်။
  • အထူးကုန်စည်များကို ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ခြင်းပြုလုပ်လျှင် ထုတ်လုပ်သူက ကုန်စည် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက်အတွင်းကျသင့် အထူးကုန်စည်ခွန်ကို ပေးဆောင်ရပါမည်။
  • အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်မည့် ကုန်စည်များအနက် ကုန်စည်(၄) မျိုးဖြစ်သော (၁) သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့၊ (၂) ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်လုံးများ၊ တစ်ဆယ်လက်မပတ်လည်နှင့်အထက်ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်ခွဲသားများ၊ (၃) ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန်နှင့် အခြားအဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာ အရိုင်းထည်များ၊ (၄) ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန်နှင့် အခြား အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည်များနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများအား ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်လျှင် တင်ပို့သူကပေးဆောင်ရပါမည်။
  • အခွန်မပေးဆောင်ရသေးသော အထူးကုန်စည်များကိုတွေ့ရှိလျှင် ကုန်စည်ကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အဖြစ်သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပြီး ကျသင့်သည့်ဒဏ်ငွေကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့်နေ့မှ (၇) ရက် အတွင်း လက်ဝယ်ထားရှိသူ (သို့) ပိုင်ဆိုင်သူက ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီကို ပြည်တွင်း၌ပြန်လည် ရောင်းချခြင်းအပေါ် မည်သည့်အချိန်တွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း။ အခွန်ခုနှိမ်ခွင့် ရှိပါသလား။

ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီကို ပြည်ပမှတင်သွင်း၍ ပြည်တွင်း၌ပြန်လည်ရောင်းချ ခြင်းသည် အထူးကုန်စည်ကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သဖြင့် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ(၁၅) အရ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းအစောဆုံးတင်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည်ကို အကောက် ခွန်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းထုတ်ယူခြင်းမပြုမီ အချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အထူးကုန်စည်ခွန်တင်သွင်းခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါက ထပ်မံ ၍လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် အထူးကုန်စည်ခွန်မှတ်ပုံတင် ရမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က)အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မှတ်ပုံ တင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးကုန်စည်ကိုပြည်ပမှတင်သွင်း၍ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း အတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က)အရ ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါနှုန်းများအတိုင်း အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်စေမည့်အပြင် ပုဒ်မ ၁၄(ခ) အရ အထူးကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်ဖြစ်သော ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ၅ % ဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီကို ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ရောင်းချရာတွင် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်ခြင်းမရှိပါ။ သို့ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းအတွက် ရောင်းရငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ပြည်ပမှတင်သွင်းစဉ်က ပေး ဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကို ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်း ၄၂ အရ ပတခ(ကသခ)-၃၂၊ ပတခ(ကသခ)- ၃၃ တို့ဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိနိုင်ပါ မည်။

အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများ ပြည်ပမှတင်သွင်းရာ တွင် ပေးဆောင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မည်မျှကျသင့်ပါသနည်း။

ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်  ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အမှတ်စဉ် ၁၅ ရှိ အထူးကုန်စည်ဖြစ်သဖြင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းအတွက် တင်သွင်းစဉ်ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးပေါ်တွင် အထူးကုန်စည်ခွန် ၅% ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ခ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများကို ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်  ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ဂ) အရ  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်ပသို့ပျံသန်းသည့် ခရီးစဉ်တွင် အသုံးပြုရန် ရောင်းချသည့် ဂျက်လေယာဉ်ဆီကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(က) အမှတ်စဉ် ၈၄ အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။

Pages