၇။ အခြားသိသင့်သည့်အကြောင်းအရာများ

- လစာငွေထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူသည် ထိုလစာငွေထုတ်ပေးချိန်၌ ကျသင့်အခွန်ကို နုတ်ယူပြီး ပေးသွင်းရမည်။ လစဉ်ပေးသွင်းရမည့်ပုံစံမှာပတခ (ဝင)-၁၅ဖြစ်ပါသည်။    
- လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းပုံစံ ပတခ(ဝင)-၁၆ကိုမူ ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်တို့က တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။   
-    နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်း၊ ဌာနဖြစ်လျှင် ဆိုင်ရာရုံး၏အကြီးအကဲ။
-    တစ်ဦးတစ်ယောက်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ယင်းလုပ်ငန်း၏ ပိုင်ရှင်။
-    ပုဂ္ဂိုလ်စုဖြစ်လျှင် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်စု၏အုပ်ချုပ်မှုကို တာဝန်ယူသော ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်။
-    သမဝါယမအသင်းဖြစ်လျှင် ယင်းအသင်း၏ဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး။
    (form ပုံစံများကို  form & publication link တွင် download ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။)